Hotărârea nr. 865/2005

Hotărârea 865/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare-Reabilitare-Extindere retea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca vol. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro I: aleea Slănic, aleea Herculane, aleea Snagov, aleea Borsec, în spatele blocurilor de pe strada Tineretului nr. 24, 66-70, str. Alexandru Vaida Voievod 25, 26, 72, str. Unirii 1-29, conform planului de situatie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro I : aleea Slanic, aleea Herculane, aleea Snagov, aleea Borsec, în spatele blocurilor de pe strada Tineretului 24, 66-70, str. Alexandru Vaida Voievod 25, 26, 72, str. Unirii 1-29, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința extraordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro I : aleea Slanic, aleea Herculane, aleea Snagov, aleea Borsec, în spatele blocurilor de pe strada Tineretului 24, 66-70, str. Alexandru Vaida Voievod 25, 26, 72, str. Unirii 1-29, conform planului de situație” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85663 /443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extinderc rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro I : aleea Slanic, aleea Herculane, aleea Snagov, aleea Borsec, în spatele blocurilor de pe strada Tineretului 24, 66-70, str. Alexandru Vaida Voievod 25, 26, 72, str. Unirii 1-29, conform planului de situație” cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția tehnica și Direcția economica.


Nr. 865 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr. 865/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat publie în munieipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro I : aleea Slanic, aleea Herculane, aleea Snagov, aleea Borsec, în spatele blocurilor de pe strada Tineretului 24, 66-70, str. Alexandru Vaida Voievod 25, 26, 72, str. Unirii 1-29, conform planului de situație”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Gheorgheni INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

358.436,01 Iei Din care C+M (fara TVA) 309.024,65 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Director Direcția Tehnică^ Sorin Apostu U

Șef Serviciu Tehnic, Ștefan Lucaciu
. /r-.ATULLI UTC-N


Uni verși ta tea Tehnica din Cluj-Napoca Centrul de Ingineria Iluminatului

Numele

Semn.

Desena t

Bars Daniel

proiecta t

dr.inc. Dorin BEU

Verifica t

or. mo. Florin pop

Scara:

1:1000

Da TA:

2.05. 01Plan situație

Micro I