Hotărârea nr. 863/2005

Hotărârea 863/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare-Reabilitare- Extindere retea iluminat public în municipiul Cluj-Napoca vol. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro III: str. Albac, str. Ana Ipătescu, aleea Azuga, aleea Padis, aleea Răsinari, str. S. Albini 129-135, str. Constantin Brâncoveanu nr. 50-60, str. L. Rebreanu nr. 60, conform planului de situatie”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro III: str. Albac, str. Ana Ipatescu, aleea Azuga, aleea Padis, aleea Rasinari, str. S. Albini 129-135, str. Constantin Brancoveanu 50-60, str. L. Rebreanu 60, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința extraordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro III: str. Albac, str. Ana Ipatescu, aleea Azuga, aleea Padis, aleea Rasinari, str. S. Albini 129-135, str. Constantin Brancoveanu 50-60, str. L. Rebreanu 60, conform planului de situație” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85665 /443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Micro III: str. Albac, str. Ana Ipatescu, aleea Azuga, aleea Padis, aleea Rasinari, str. S. Albini 129-135, str. Constantin Brancoveanu 50-60, str. L. Rebreanu 60, conform planului de situație” cu indicatorii tchnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția tehnica și Direcția economica.


Nr. 863 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr. 863/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindcre rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorcscu: Micro III: str. Albac, str. Ana Ipatescu, aleea Azuga, aleea Padis, aleea Rasinari, str. S. Albini 129-135, str. Constantin Brancoveanu 50-60, str. L. Rebreanu 60, conform planului de situație”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Gheorgheni INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

281.175,20 lei Din care C-M (fara TVA) 242.352,00 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tchnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.


Director DireU' 1 ’ ~ *

Sorin Ap<


Șef Serviciu Tehnic, Ștefan Lucaciu
CARTIER GHEORGHENI


DE

Zona Titulescu Nord Zona Titulescu Sud Zona Micro I Zona Micro II Zona Micro III Zona Micro IV


'grlC

■ ( JnwsUntna ȚOn Clui-Nâpoca

1          decid

jCENTRLl l>E INGINERIA ILUMINATULUI IHT-N

oi

i

1

LEG

1 i__Ughting Engineerinj; CerMw


o#v Aparat de iluminat existent - caract.

Lampa defecta e Aparat de iluminat vandaiizat

e. Propunere aparat ” de iluminat


Universita tea Tehnica

din

Centru/ de

CI uJ-Napoca

Ingineria Iluminatului

Numele

Semn.

Desena r

Barb Dan/pl

/;

proiecta t

drjng. Dorin BEU

c[.L ’ln l X^Lj

Verifica r

dr./ng. Florin POP

SCARA:

nooo

DA TA:

2.05. Oi


Plan situație

Micro III