Hotărârea nr. 861/2005

Hotărârea 861/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare-Reabilitare-Extindere retea iluminat public în municipiul Cluj-Napoca, vol. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Nord: str. Macului, str. Buzău, str. iancu de Hunedoara, str. Virgil Onitiu, str. Cucului, str. Honore de Balzac, str. Tecuci, str. Hateg, str. Stefan Mora, în spatele blocurilor de pe str. Donath 1.29 si 2.-70, str. Alexandru Vlahută nr. 26-32, str. Hateg, str. G-ral. Eremia Grigorescu, conform planului de situatie”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Nord: str. Macului, str. Buzău, str. Iancu de Hunedoara, str. Virgil Onitiu, str. Cucului, str. Honore de Balzac, str. Tecuci, str. Hațeg, str. Ștefan Mora, în spatele blocurilor de pe str. Donath 1-29 si 2-70, str. Alexandru Vlahuta nr. 26-32, str. Hațeg, str. G-ral Eremia Grigorescu, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința extraordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Nord: str. Macului, str. Buzău, str. Iancu de Hunedoara, str. Virgil Onitiu, str. Cucului, str. Honore de Balzac, str. Tecuci, str. Hațeg, str. Ștefan Mora, în spatele blocurilor de pe str. Donath 1-29 si 2-70, str. Alexandru Vlahuta nr. 26-32, str. Hațeg, str. G-ral Eremia Grigorescu, conform planului de situație” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85668 /443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modcrnizare-Reahilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Nord: str. Macului, str. Buzău, str. Iancu de Hunedoara, str. Virgil Onitiu, str. Cucului, str. Honore de Balzac, str. Tecuci, str. Hațeg, str. Ștefan Mora, în spatele blocurilor de pe str. Donath 1-29 si 2-70, str. Alexandru Vlahuta nr. 26-32, str. Hațeg, str. G-ral Eremia Grigorescu, conform planului de situație” cu indicatorii tchnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția tehnica și Direcția economica.


Nr. 861 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr.861/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Nord: str. Macului, str. Buzău, str. Iancu de Hunedoara, str. Virgil Onitiu, str. Cucului, str. Honore de Balzac, str. Tecuci, str. Hațeg, str. Ștefan Mora, în spatele blocurilor de pe str. Donath 1-29 si 2-70, str. Alexandru Vlahuta nr. 26-32, str. Hațeg, str. G-ral Eremia Grigorescu, conform planului de situație”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Grigorescu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

301.399,38 lei

Din care C+M (fara TVA) 262.548,00 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Director Direcția Tehn: Sorin Apostu

Șef Serviciu Tehnic, Ștefan Lucaciu^’-'Zona

Zona

Zona


v Aparat de i/uminat existent - caract.

I

Lampa defecta

, Aparat de i/uminat ___ vanda/izat

Propunere aparat ' de i/uminat


Ughung Enginwing Csnțy__t

Universita tea Tehnica din Cluj-Napoca

Centrul de ingineria iluminatului

Mopernizare-reabilitare rețea de ilumina t public in mun. Cluj-Napoca vol //. Cart. Gheorgheni si Gr/gorescu BENEFICIAR: PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

IE

Numele

Semn.

: .T

1:1000

Plan situație

Grigorescu Vest

Desena t

Barc Danul

A

°ro/ecta t

or. inc Dorin BEU

Jpl.rjud

Pa ta:

/2 05. 0-L

Verifica r

op. inc. Florin Por