Hotărârea nr. 860/2005

Hotărârea 860/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizare-Reabilitare-Extindere retea de iluminat public in municipiul Cluj-Napoca vol. II, Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Sud: str. Isaac Newton, str. Lacului, str. Petuniei nr.1-9, in spatele blocurilor de pe strada Alexandru Vlahuta nr. 5, 31-33, 61-69, str. Fantanele nr. 1-7, in jurul blocurilor de pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 126-132, conform planului de situatie”


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Sud: str. Isaac Newton, str. Lacului, str.Petuniei nr. 1-9, în spatele blocurilor de pe str. Alexandru Vlahuta nr. 5,31-33,61-69, str. Fantanele nr. 1-7, în jurul blocurilor de pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 126-132, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința extraordinara, Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Sud: str. Isaac Newton, str. Lacului, str.Petuniei nr. 1-9, în spatele blocurilor de pe str. Alexandru Vlahuta nr. 5,31-33,61-69, str. Fantanele nr. 1-7, în jurul blocurilor de pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 126-132, conform planului de situație” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85669 *443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modcrnizare-Reabilitare-Extindcre rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Sud: str. Isaac Newton, str. Lacului, str.Petuniei nr. 1-9, în spatele blocurilor de pe str. Alexandru Vlahuta nr. 5,31-33,61-69, str. Fantanele nr. 1-7, în jurul blocurilor de pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 126-132, conform planului de situație” cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția tehnica și Direcția economica.

Nr. 860 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

PRESED


DE ȘEDINȚA,


:cretarui municipiului Jr. Mircea Jorj <


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr. 860/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITE

“Modernizare-Rcabilitarc-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Clu j - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Sud: str. Isaac Newton, str. Lacului, str.Petuniei nr. 1-9, în spatele blocurilor de pe str. Alexandru Vlahuta nr. 5,31-33,61-69, str. Fantanele nr. 1-7, în jurul blocurilor de pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 126-132, conform planului de situație”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Grigorescu INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

318.547,36 lei Din care C+M (fara TVA) 277.454,80 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul dc fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Director Direcția Teh: Sorin Apostu

Șef Serviciu Tehnic, Ștefan LucaciuZona Grigorescu Nord

Zona Grigorescu Sud


Legenda

Aparat de i/uminat 53'“ existent - caract.

Lampa defecta Aparat de i/uminat vandaiizat

e. Propunere aparat 'de i/uminat

Uni\ -ersita tea Tehnic a din Cluj-Napoca Centrul de Ingineria Iluminatului

MOBERNIZARE-REABILITARE REDEA DE ILUMINA T PUBLIC XV MUN. CLUJ-NAPOCA vol II. Cart. Gheorgheni si Grigorescu Beneficiar.- Primăria Cluj-Napoca

IE

Numele

Semn.

Scara:

1:1000

Plan situație

Grigorescu Sud

Desena r

Bute Dămel

PRCECTAT

DR.wq. Dorn BEU

TA:

!Z. 05. OL

Verificat

dr.wg. Florin POP