Hotărârea nr. 86/2005

Hotărârea 86/2005 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC. Miatur SRL;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu

S.C. MIATUR S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca, intrunit in ședința de ordinara ,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului local cu S.C. MIATUR S.R.L. - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea.Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.288 din 10.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C.MIATUR S.R.L.pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca str. Ploiești nr.48-50, in suprafața de 69,78 mp. ;

Reținând avizul Comisiei mixte și ai comisiei de specialitate:

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. MIATUR S.R.L. pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca str Ploiești nr.48-50 , in suprafața de 69,78 mp., cu destinația de atelier producție si comercializarea produse de patiserie, cofetărie . in următoarele condiții:

S.C. MIATUR S.R.L. se obliga :

a) sa achite cota de asociere de 10.000.000 (zece milioane) lei/luna, indexabila cu rata

inflației:

b) sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului dar nu mai mult de 2 ani.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE,ȘEDINȚA,

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului Jr. Mircea Jorj \

Nr 86 din 22 februarie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi).