Hotărârea nr. 859/2005

Hotărârea 859/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivului de investitii „Modernizare-Reabilitate-Extindere retea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca vol. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: aleea Bucura, în spatele blocurilor de pe str. donath nr. 170-200 si 109-117, str. Fântânele nr. 7-65, str. Hateg, str. G-ral. Eremia Grigorescu, conform planului de situatie”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Vest: aleea Bucura, în spatele blocurilor de pe str. Donath 170-200 si 109-117, str. Fantanela 7-65, str. Hațeg, str. G-ral Ercmia Grigorescu, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizarc-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Vest: aleea Bucura, în spatele blocurilor de pe str. Donath 170-200 si 109-117, str. Fantanela 7-65, str. Hațeg, str. G-ral Ercmia Grigorescu, conform planului de situație” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85670 /443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Vest: aleea Bucura, în spatele blocurilor de pe str. Donath 170-200 si 109-117, str. Fantanela 7-65, str. Hațeg, str. G-ral Eremia Grigorescu, conform planului de situație” cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnica și Direcția economica.


Nr. 859 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Ilolararea nr.859/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMIC1 AI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Grigorescu Vest: aleea Bucura, în spatele blocurilor de pe str. Donath 170-200 si 109-117, str. Fantanela 7-65, str. Hațeg, str. G-ral Eremia Grigorescu, conform planului de situație”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Grigorescu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

253.765,31 lei

Din care C+M (fara TVA) 221.850,00 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Director Direcția'

Sorin Apostu


Șef Serviciu Tehnic, Ștefan I/utaciu


CARTIERUL GRIGORESCU


Ui

T~l—,ț 1»  1'


Zona Grigorescu

Zona Grigorefecu

Zona Grigorescu

Nord Sud Vest


mv Aparat de i/uminat existent - ca rad.

i

Lampa defecta a Aparat de i/uminat vandaiizat

Uyhling Engmeaiing G»rn»r

Universita tea Tehnica din Cluj-Napoca

Centrul de Ingineria Iluminatului

MODERNIZARE-REABILITARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC IN HUN. CLUJ-NAPOCA vol //. Cart. Gheorgheni si Grigorescu BENEFICIAR: PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

IE

Numele

Semn.

S.

uooo

Plan situa tic

Grigorescu Nord

Desena t

Btae Daniel

pro/ecta t

DR.ING. Dorin BEU

djddNtq

Da ta:

IZ. 05 M

Verifica t

dr./ng. Florin POP