Hotărârea nr. 858/2005

Hotărârea 858/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivului de investitii „Modernizare-Reabilitate-Extindere retea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca vol. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Nord: aleea Godeanu, în spatele blocurilor de pe B-dul. Nicolae Titulescu număr impar, str. Aurel Suciu 18,20,42, str. Pietonală nr. 42, conform planului de situatie”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi.

II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Nord: aleea Godeanu, în spatele blocurilorde pe B-dul Nicolae Titulescu nuinar impar, str. Aurel Suciu 18, 20, 42, str. Pietroasa 42, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Nord: aleea Godeanu, în spatele blocurilorde pe B-dul Nicolae Titulescu număr impar, str. Aurel Suciu 18, 20, 42, str. Pietroasa 42, conform planului de situație” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85671 /443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindcre rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Nord: aleea Godeanu, în spatele blocurilorde pe B-dul Nicolae Titulescu număr impar, str. Aurel Suciu 18, 20, 42, str. Pietroasa 42, conform planului de situație” cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția tehnica și Direcția economica.


Nr. 858 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Flotararea nr.858/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Ghcorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Nord: aleea Godeanu, în spatele blocurilorde pe B-dul Nicolae Titulescu număr impar, str. Aurel Suciu 18, 20, 42, str. Pietroasa 42, conform planului de situație”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Gheorgheni INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

216.130,59 lei Din care C+M (fara TVA) 187.476,00 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Director Direcția Tehnică. Sorin Apostu

Șef Serviciu Tehnic, Ștefan LhcaciuCARTIER GHEORGHENI


c: ■■ Zona Titulescu Nord Zona Titulescu Sud Zona Micro I Zona Micro II Zona Micro III Zona Micro IV


Legenda


Aparat de i/uminat existent - caract.


■*&'Wea THinicâ din CJu-Napoda

O.£ C D

CENTRUL l>£ INGINERIA ILUMINATtlim LTÎN


Lampa defecta Aparat de i/uminat vandaiizat


Propunere aparat de iluminat


Universita tea Tehnica

din

Centrul de

Cluj-Napoca

Ingineria Iluminatului

Numele

Semn.

Desena r

Barb Damel

/*'

Proiecta t

dr.inc. Dorin BEU

Verifica t

or. inc. Florin POP

Scara:

1:1000

Da TA:

<Z. OS. OA
Plan situație

Titulescu Nord