Hotărârea nr. 856/2005

Hotărârea 856/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii „Modernizare-Reabilitare-Extindere retea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca, vol. III, Cartierul Zorilor, cartierul Mărăsti, Aurel-Vlaicu N si Aurel Vlaicu S: Aurel Vlaicu Nord, străzile: Fabricii, A. Vlaicu, Dâmbovitei, teleorman, Grpdinarilor, Inului, Răsăritului, Cojocnei, Anina si fabricii de Zahăr”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Modernizare-Rcabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S : Aurel Vlaicu Nord, străzile: Fabricii, A. Vlaicu, Dambovitei, Teleorman, Grădinarilor, Inului, Răsăritului, Cojocnci, Anina și Fabricii de zahar”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S : Aurel Vlaicu Nord, străzile: Fabricii, A. Vlaicu, Dambovitei, Teleorman, Grădinarilor, Inului, Răsăritului, Cojocnci, Anina și Fabricii de zahar” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85673 7443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Aurel Vlaicu Nord, străzile: Fabricii, A. Vlaicu, Dambovitei, Teleorman, Grădinarilor, Inului, Răsăritului, Cojocnei, Anina și Fabricii de zahar” cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnica și Direcția economica.

Nr. 856 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr.856/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi.

III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-VIaicu S : Aurel Vlaicu Nord, străzile: Fabricii, A. Vlaicu, Dambovitei, Teleorman, Grădinarilor, Inului, Răsăritului, Cojocnei, Anina și Fabricii de zahar”

TITULAR: Consiliul local a) municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca: Cartierul Marasti INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

460.099,25 lei Din care C+M (fara TVA) 390.150,00 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Director Direcția Tehni Sorin Apostu

Șef Serviciu Tehnic, Ștefan LnbaciuCarcatecțP


j /Psjjtctant

Aint» S.Nedelcu \\

A Ir

" kno. SJiedelcu

kuerific^.R.L.

^lâg. E-Bc^dan

< w 1

/' Ing/ V.Pottol»che

ROMPRO1ECT ELECTRO SRL ORC nrJ 12/20391003 CUI 13823815


Cluj Napoca, B-dul21 Decembrie nr.23-25, ap.24

Denumire proiect: MODERNIZARE-REABILITARE-EXTINDERE

Nr.proiect

46/2004

ILUMINAT PUBLIC DIN MUN.CLUJ NAPOCA

Voi. 3

Faza:

nencnciar: consumi tocai ai mun. Cluj ixapoca

SF

Scara:

Plan de incadrare in zona

1:10000

Zona: AVN

Data : iunie 2004

RPE 46/2004 -3AVN-01

Planșa: 1/1