Hotărârea nr. 853/2005

Hotărârea 853/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii „Modernizare-Reabilitare-Extindere retea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca, vol. III Cartierul Zorilor, Cartierul Mărăsti, Aurel Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Centru, străzile: mestecenilor, Viilor, Turturicei, Pasteur, Zorilor, alei pietonale si locuri de agrement dintre blocuri”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extinderc rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Centru, străzile: Mestecenilor, Viilor, Turturicei, Pasteur, Zorilor, alei pietonale si locuri de agrement dintre blocuri44

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Centru, străzile: Mestecenilor, Viilor, Turturicei, Pasteur, Zorilor, alei pietonale si locuri de agrement dintre blocuri14- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85676 /443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modcrnizarc-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurcl-Vlaicu S: Zorilor Centru, străzile: Mestecenilor, Viilor, Turturicei, Pasteur, Zorilor, alei pietonale si locuri de agrement dintre blocuri44 cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnica și Direcția economica.


Nr. 853 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr. 8 5 3/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Centru, străzile: Mestecenilor, Viilor, Turturicei, Pasteur, Zorilor, alei pietonale si locuri de agrement dintre blocuri“

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca: Cartierul Zorilor INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

461.734,911ei

Din care C+M (fara TVA)       399.840,00 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.x lhg. E.Boțdin •ț LL

"TW--

Denumire proiect: MODERNIZARE-REABILITARE-EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC DIN MUN.CLUJ NAPOCA

Beneficiar. Consiliul local al mun. Cluj Napoca

Nr.proiect

46/2004

Faza: SF

tu.’»1,

\D<șenat S.P.-  ,/

- Jng. E-Bogdan

Verificat, RO^

zlng. S.Nedelcu

Aprobat     "

IngyV.Pottolache

[\ROMPROIECT ROMPROIECT ELECTRO SRL

-‘\f'ELECTRO   0RC nrJIla039aOO3 CU1 B823S15

Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie nr.23-25, ap.24

Scara :

1:10000

Plan de încadrare in zona Zona: ZORILOR CENTRU

Data : iunie 2004

RPE 46/2004 - 3-01

Planșa: 1