Hotărârea nr. 851/2005

Hotărârea 851/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii „Modernizare-Reabilitare-Extindere retea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca, vol. III Cartierul Zorilor, Cartierul Mărăsti, Aurel Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Sud, străzile: Jupiter, Meteor, Lunii, Pădurii si Rapsodiei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


HOTARARE


privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj — Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Sud> străzile: Jupiter, Meteor, Lunii, Pădurii si Rapsodiei11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința extraordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Sud, străzile: Jupiter, Meteor, Lunii, Pădurii si Rapsodiei11- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85679 /443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Sud, străzile: Jupiter, Meteor, Lunii, Pădurii si Rapsodiei11 cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul


2006.


Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnica și Direcția economica.


PRESEI


Nr. 851 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


TH DE ȘEDINȚA, ■prran Păun


semnează


S^etarul municipiului jr. Mircea Jorj


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr.851/ 2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. III Cartierul Zorilor, Cartierul Marasti, Aurel-Vlaicu N si Aurel-Vlaicu S: Zorilor Sud , străzile: Jupiter, Meteor, Lunii, Pădurii si Rapsodici"

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca: Cartierul Zorilor INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

430.819,36 lei Din care C+M (fara TVA)       370.872,00 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.Director Direcția Tehnicăl

Sorin Apostu ("N

Lng. E-Bogdin

Denumire proiect: MODERNIZARE-REABILITARE-EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC DIN MUN.CLUJ NAPOCA

Beneficiar: Consiliul local al mun. Cluj Napoca

Nr.proiect

46/2004

Faza: SF

>; ing. E-Bogdan

, Verifidât^    /F,

, lng. SLNeddcti

'ÂpijAat. RO'jJ/7

lngJV.Po«to!«che

r\ROMPROIECT ROMPROIECT ELECTRO SRL -l\l ELECTRO 0RCJIWMWM3 01)1 13823815

Cluj Napoca, B-dul21 Decembrie nr.23-25, ap.24

Scara:

1:10000

Plan de încadrare in zona Zona: ZORILOR SUD

Data : iunie 2004

RPE 46/2004-3-01

Planșa: 1