Hotărârea nr. 850/2005

Hotărârea 850/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare-Reabilitare-Extindere retea de iluminat public in municipiul Cluj-Napoca, vol. I, zona A2 Cartierul Mănăstur, străzile: Grigore Alexandrescu, Agricultorilor, Batzei, Bucium, Meziad si aleile: Rucăr, Gărbău, Iezer, conform planului de situatie”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. I, zona A 2 Cartierul Manastur, străzile: Grigore Alexandrescu, Agricultorilor, Batozei, Bucium, Meziad si aleile: Rucar, Garbau, Iezer, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modcrnizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. I, zona A 2 Cartierul Manastur, străzile: Grigore Alexandrescu, Agricultorilor, Batozei, Bucium, Meziad si aleile: Rucar, Garbau, Iezer, conform planului de situație” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85660 7443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj — Napoca voi. I, zona A 2 Cartierul Manastur, străzile: Grigore Alexandrescu, Agricultorilor, Batozei, Bucium, Meziad si aleile: Rucar, Garbau, Iezer, conform planului de situație” cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnica și Direcția economica.

PRESED

Nr. 850 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa Ia Hotararea nr.850/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi.

I, zona A 2 Cartierul Manastur, străzile: Grigore Alexandrescu, Agricultorilor, Batozei, Bucium, Meziad si aleile: Rucar, Garbau, Iezer, conform planului de situație”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Manastur INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI;

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

340.221,46 lei

Din care C+M (fara TVA) 281.713,24 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Director Direcția Tehnică, Sorin Apostu

Șef Serviciu Tehnic, Ștefan LucaciuDenumire proiect: MODERNIZAREA-REABILITAREA ILUMINATULUI PUBLIC DIN MUN’.CLUJ NAPOCA

'Beneficiar: Primăria municipiului Cluj Napoca

Nr. proiect 44/2004

Fczq:SF

PT+CS.DE

Scara :

r/ 1:5000

Plan de încadrare in zona

Data : mai 2(X)4

RPE 44/2004-1.A2-01

Planșa: 1/1