Hotărârea nr. 849/2005

Hotărârea 849/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare-reabilitare-Extindere retea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca vol. I, zona A1 Cartierul Mănăstur, străzile: Agronomilor, Ciobanului, Grigore Alexandrescu si aleile: Micus, Padin, Rucăr, Peana, conform planului de situatie”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Clu j - Napoca voi. I,zona A 1 Cartierul Manastur, străzile: Agronomilor, Ciobanului, Grigore Alexandrescu si aleile: Micus, Padin, Rucar, Peana, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. I, zona A 1 Cartierul Manastur, străzile: Agronomilor, Ciobanului, Grigore Alexandrescu si aleile: Micus, Padin, Rucar, Peana conform, planului de situație” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85659 /443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. I, zona A 1 Cartierul Manastur, străzile: Agronomilor, Ciobanului, Grigore Alexandrescu si aleile: Micus, Padin, Rucar, Peana, conform planului de situație” cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu indeplinirca prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția tehnica și Direcția economica.


Nr. 849 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr. 849/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi.

I, zona A 1 Cartierul Manastur, străzile: Agronomilor, Ciobanului, Grigore Alexandrescu si aleile: Micus, Padin, Rucar, Peana, conform planului de situație”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Manastur

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

329.277,51 lei

Din care C+M (fara TVA) 271.458,71 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.Desenat


Veri ficat


Aprobatcoană \


Parcul Colina


inp. V.Poțfolacbe


"Beneficiar: Primăria municipiului Cluj Napoca

X_____

Scara: U.


Faze:

pt+cs.de:


1:5000

7


Plan ele încadrare in zona