Hotărârea nr. 848/2005

Hotărârea 848/2005 - Trecerea imobilului situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Albac nr. 15, din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al acestuia si darea lui în administrarea Inspectoratului de Politie Judetean Cluj si Intitutiei Prefectului Judetului Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRA R E

privind trecerea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 15, din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al acestuia și darea lui în administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și Instituției Prefectului Județului Cluj.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 15, din proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al acestuia și darea lui în administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și Instituției Prefectului Județului Cluj - proiect din inițiativa Primarului;

Analizând Referatul nr. 4188/452/11.11.2005 a Direcției Fondului Imobiliar de Stat, prin care se propune trecerea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 15, din proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al acestuia și darea lui în administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și Instituției Prefectului Județului Cluj;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998. privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit. h și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

H OTĂRĂȘT E:

Art. 1. Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Albac nr. 15. din proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al acestuia.

Art. 2. Imobilul identificat cu nr. topo 22935/S, înscris în C.F. nr. 42679 Cluj se va include în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, în lista Anexă nr. 4, cu valoarea de inventar de 4.112.458,66 lei RON.

Art. 3. Se aprobă darea în administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și Instituției Prefectului Județului Cluj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr.15.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Fondului Imobiliar de Stat, Direcția Domeniului Public și Privat, Direcția Economică și Serviciul juridic, contencios.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr. 848 din 23 decembrie 2005.

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)