Hotărârea nr. 847/2005

Hotărârea 847/2005 - Alocarea sumei de 560 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru diurnă în vederea deplasării domnului Molnos Lajos – consilier local, în localitatea Malnitz – Austria, pentru a participa la manifestările dedicate municipiului Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ R Â R E

privind alocarea sumei de 560 lei (5.600.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005, pentru diurnă, în vederea deplasării domnului Molnos Lajos - consilier local, în localitatea Malnitz - Austria, pentru a participa la manifestările dedicate municipiului Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 560 lei (5.600.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005, pentru diurnă, în vederea deplasării domnului Molnos Lajos - consilier local, în localitatea Malnitz - Austria, pentru a participa la manifestările dedicate municipiului Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul prin care se propune alocarea sumei de 560 lei (5.600.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005. pentru diurnă, în vederea deplasării domnului Molnos Lajos - consilier local. în localitatea Malnitz - Austria, pentru a participa la manifestările dedicate municipiului Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit.d și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

II O T Â R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 560 lei (5.600.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005, pentru diurnă. în vederea deplasării domnului Molnos Lajos - consilier local, în localitatea Malnitz - Austria, pentru a participa la manifestările dedicate municipiului Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE


Jr. Ovidiu Laurea


iDINȚĂ,

URDEAN


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea JORJ


Nr. 847 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)