Hotărârea nr. 844/2005

Hotărârea 844/2005 - Alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru acordarea de cadouri cu ocazia manifestărilor dedicate Crăciunului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea suinei de 10.000 de lei (100.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru acordarea de cadouri cu ocazia manifestărilor dedicate Crăciunului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei (100.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru acordarea de cadouri cu ocazia manifestărilor dedicate Crăciunului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.87789 din 7.12.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 10.000 de lei (100.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru acordarea de cadouri cu ocazia manifestărilor dedicate Crăciunului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 de lei (100.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru acordarea de cadouri cu ocazia manifestărilor dedicate Crăciunului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDIL

Jr. Ovidiu


ȘEDINȚĂ,


iurean Turdean


Nr. 844 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)