Hotărârea nr. 840/2005

Hotărârea 840/2005 - Cuprinderea în lista obiectivelor de investitii pentru anul 2005 a unui concurs de solutii „Amenajare zonă pietonală în centrul municipiului Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind cuprinderea în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2005 a unui concurs de soluții “Amenajare zonă pietonală în centrul municipiului Cluj-Napoca ”

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind cuprinderea în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2005 a unui concurs de soluții pentru Amenajare zonă pietonală în centrul municipiului Cluj-Napoca, cu suma de 15.000 lei - proiect din inițiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 85978 /445/30.11.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune cuprinderea în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2005 a unui concurs de soluții pentru Amenajare zonăpietonală în centrul municipiului Cluj-Napoca, cu suma de 15.000 lei ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al 2 lit “d” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea unui concurs de soluții pentru Amenajare zonă pietonală în centrul municipiului Cluj-Napoca, prin alocarea sumei de 15.000 lei . Obiectivul va fi cuprins în lista obiectivelor de investiții pe anul 2005 la Cap. 63.02 / C - Achiziții de bunuri ..

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism. Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 840 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)