Hotărârea nr. 837/2005

Hotărârea 837/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 504/2005 (înfiintarea Politiei comunitare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 504/2005 (înființarea Poliției comunitare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.504/2005 cu privire la înființarea Poliției comunitare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1793/102/21.11.2005 al Biroului Resurse umane cu privire la propunerea de modificare a ari.2 la Hotărârea nr. 504/2005 privind înființarea Poliției comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare precum și prevederile H.G. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamcntului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „e” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică și se completează art.2 din Hotărârea nr. 504/2005 a Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca cu privire la înființarea Poliției comunitare - respectiv Anexele 1 și 2 la hotărâre cu următoarele:

 • 1.  Schimbarea denumirii Serviciului Protecția mediului și Igienizare în Serviciul Control, Protecția mediului și Igienizare;

 • 2. Transformarea compartimentului Baze de date și Dispecerat în Serviciul Baze de date și Dispecerat;

 • 3. Transformarea compartimentului Cabinet Relații publice în Serviciul Relații publice;

 • 4.  Completarea și modificarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Direcției Poliției comunitare.

Anexele 1 și 2 modificate și completate se anexează prezentei hotărâri.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Resurse umane.


Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jorj


"■J  —-

Nr. 837 din 13.12.2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr.504/2005 modificată și completată conform Hotărârii nr. 837 / 2005PRIMAR  ț

1

/.......................

r


întocmit,


Șef Birou Resurse umane


losif Madru _


Director//1

Minodora Fritea

M.


Organigrama Direcției Poliției Comunitare din cadrul aparatului propriu al Consiliului local al mun. Cluj-Napoca a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului local din data de 19.07.2005 (Hotărârea nr.504/2005) modificată și completată cf. Hotărârii nr. 837 Președinte de ședință: JR. Ovidiu Laurean l'urdean


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proiect

Aprobat:

Primar,

Emil Boc


Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 504/19.07.2005 modificată și completată prin Hotărârea nr. 837/2005

REGULAMENT CADRU

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI POLIȚIA COMUNITARĂ

Poliția Comunitară - constituită în baza dispozițiilor cuprinse în Legea nr.371/2004 privind înființarea Poliției Comunitare prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici - la nivelul municipiului Cluj-Napoca se organizează ca direcție a Poliției Comunitare în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local - sub directa coordonare a primarului și este condusă dc un director, un director adj. și are în componența sa următoarele servicii:

 • 1. S erviciul Control urbanism, Disciplina în construcții

 • 2. Serviciul Control Protecția mediului și igienizare

 • 3. Serviciul Inspecție comercială

 • 4. Serviciul de Ordine și siguranță publică

 • 5. Serviciul Siguranță Trafic rutier

 • 6. Serviciul Baze dc date și dispecerat

 • 7.  Serviciul Relații publice

Direcția Poliția Comunitară este o structură administrativă, organizată în cadrul aparatului propriu de specialitate a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care pune în aplicare legislația dată în competență și dispozițiile primarului și reprezintă modalitatea de aplicare a actului de justiție la nivel local, strict orientat către comunitate.

Princiipiile de funcționare ale Poliției Comunitare sunt:

 • 1. Principiul proximității-POLIȚIA ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII LOCALE

 • 2. Principiul legalității

 • 3. Principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

 • 4. Principiul echidistanței

 • 5. Principiul proporționalității

 • 6. Principiul transparenței și apropierii de comunitate

 • 7. Principiul responsabilității în exercitarea actului de autoritate polițienească

 • 8. Principiul cooperării și utilității sociale

 • 9. Principiul confidențialității.

Activitatea Poliției Comunitare se organizează la nivelul a șapte compartimente de muncă - cinci “servicii” și două “birouri” .

1. Serviciul Control urbanism, Disciplina în construcții - are ca domenii de activitate:

 • -  disciplina urbanistică;

 • -  avizarea din punct de vedere al securității a proiectelor de construcții;

 • -  verificarea și controlul disciplinei în construcții.

Atribuțiile principale sunt:

 • -  efectuează controale pentru depistarea construcțiilor și organizărilor de șantier fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor acesteia,

 • -  verifică sesizările și recîamațiile cetățenilor referitoare la disciplina în construcții,

 • -  participă la măsurile pentru dezafectarea construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al statului,

 • -  sesizează unitățile de poliție și instanțele de judecată cu privire la continuarea sau desființarea construcțiilor fără autorizație față de care s-a dispus sistarea execuției lucrărilor și sau demolarea aestora;

 • -  participă la recepția lucrărilor de construcție în zona de competență,

 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcții,

 • -  efectuează verificări privind respectarea normelor legale privind panotajul publicitar și alte înscrisuri, -efectuează verificări privind respectarea normelor legale privind construcțiile și împrejmuirile degradate.

2. Serviciul Control Protecția mediului și igienizare - arc ca domenii de activitate:

 • -  protecția mediului înconjurător;

 • -  eliminarea surselor de zgomot și de poluare;

 • -  aplicarea legislației în domeniu salubrizării și igienizării localității;

 • -  ecarisaj.

Atribuțiile principale sunt:

 • - controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel,

 • -  controlează modul de respectare a igienizării zonelor periferice și a malurilor cursurilor de apă,

 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind protecția mediului înconjurător,

 • -  controlează respectarea standardelor și normelor legale referitoare la nivelul de zgomot și poluare,

 • -  identifică bunurile abandonate pe domeniul public și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora,

 • -  participă la combaterea epizotiilor și semnalează serviciile de ecarisaj despre existența câinilor fără stăpân,

 • -  verifică în teren și rezolvă problemele rezultate din sesizări și audiențe în ceea ce privește buna gospodărire a localității și respectarea normelor de protecție a mediului,

 • -  controlează modul de asigurare a curățeniei străzilor, căilor de acces in jurul incintelor, rigolelor, îndepărtarea zăpezii și gheții, desinsecția și deratizarea imobilelor, asigurarea curățeniei locurilor de depozitare a reziduurilor menajere și stradale, a albiilor cursurilor de ape ce traversează municipiul, pentru prevenirea poluării acestora,

 • -  controlează modul în care se asigură, conform graficului, ridicarea reziduurilor menajere de la populație și agenții economici.a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi de către firmele de salubritate și identifică apariția clandestină a rampelor de gunoi menajer sau de orice fel, luând măsuri ferme pentru eliminarea acestora,

 • -  verifică modul de întreținere a curățeniei la clădirile și        construcțiile private (vitrine, fațade,

împrejmuiri, curți), a chioșcurilor și panourilor publicitare precum și în sălile de spectacole, cinematografe și terenurile aferente acestora, terase, piețe, locuri de agrement ștranduri

 • -  identifică depozitările ilegale de gunoaie, ia măsuri pentru prevenirea formării de depozitări și pentru sancționarea contravenienților,

 • -  verifică și ia măsuri pentru prevenirea poluării sub orice fel a apelor curgătoare și lacurilor municipilului, a spațiilor verzi și zonelor de agrement,

 • -  verifică existența, respectarea și valabilitatea în funcție de situație a contractelor de salubritate, a autorizației de construire, a acordului sau autorizației de mediu, a autorizației sanitar-veterinare, a autorizației de funcționare, a acordului de închiriere a domeniului public pentru depozitarea temporară a materialelor de construcție,

 • -  controlează organizările de șantier în toate punctele unde se desfășoară lucrări de construcție pentru prevenirea murdăririi carosabilului,

 • -  controlează modul de conservare și îngrijire a spațiilor verzi și plantațiilor existente pe raza municipiului,

verifică și ia măsuri de asigurare a curățeniei de către organizatorii unor manifestări publice, concerte, activități publice în timpul desfășurării și după încheierea acestora,

 • -  controlează curățenia în autogări, gări, stații de autobuz, mijloace de transport în comun, precum și piețe, târguri și oboare,

 • -  verifică modul de respectare a condițiilor de igienă din locurile de agrement și ștrandurile municipiului,

 • -  desfășoară acțiuni de ecologizare a zonelor de agrement, spații verzi, ctc în colaborare cu organizații neguvernamentale sau cluburi ecologiste ale elevilor, etc.,

 • -  verfifică modul de respectare a avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege privind toate activitățile în domeniu.

 • 3. Serviciul Inspecție comercială - are ca domenii de activitate:

 • -  prestări servicii;

 • -  alimentație publică;

 • -  producători particulari;

 • -  piețe agroalimentare - târguri și oboare

Atribuțiile principale sunt:

 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilte prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • -  urmărește dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primărie, în vederea reducerii și stopării comerțului ambulant neautorizat,

 • -  verifică activitatea desfășurată de către agenții economici, persoane fizice și juridice autorizate și producătorii particulari în piețele agro-alimcntare, târguri și obor, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor, respectiv afișarea la locul de desfășurare a activității a datelor de identificare pentru firme și persoane juridice-a certificatelor de producător în xerocopie,

verifică existența la locul de desfășurare a activității a autorizațiilor , aprobărilor, documentelor de proveniență a mărfii a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare și avizelor, a tuturor actelor stabilite prin lege,

 • -  sprijină organele de control sanitare, sanitar-veterinar și protecția consumatorului în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

 • -  controlează modul de exercitare a profesiilor liberale

 • -  combate comerțul cu bunuri a căror proveniență nu poate fi dovedită,

 • -  controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin agenților economici cu privire la afișarea prețurilor, a categoriei de calitate a produselor și servicilor, respectare standardelor de calitate, exactitatea folosirii cântarelor și a măsurătorilor produselor vândute, etc

 • -  verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și locurilor de cazare pentru elevi și studenți, pe aleile de acces din aceste instituții, precum și în alte locuri stabilite de lege se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice și produse din tutun,

 • -  verifică modul de valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult și a tipăriturilor cu caracter bisericiesc,

 • -  verifică modul de respectare a normelor legale privind reclamele la tutun și băuturi alcoolice,

 • -  verifică modul de respectare a normelor legale privind afișajul,

 • -  verifică activitatea de comerț stradal

 • -  verifică și soluționează reclamațiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț.

 • -  verifică magazinele alimentare cu program de funcționare non-stop, privind calitatea produselor comercializate și prețurile practicate,

 • -  verifică activitățile de comerț ambulant, desfășurate în cadrul manifestațiilor publice,

 • -  verifică agenții economici de producție care dețin magazine proprii de desfacere, privind igiena, lanțul frigorific și comercializarea produselor,

 • -  verifică respectarea prevederilor legale privind comercializarea, la comerțul stradal, a tipăriturilor cu caracter obscen.

 • 4. Serviciul Ordine și siguranță publică - are ca domenii de activitate:

 • -  Paza obiectivelor de interes local aflate în competență;

- Asigurarea ordinii și liniștii publice;

- Aplicarea legislației și actelor administrative emise de autoritățile locale;

Atribuțiile principale simt:

 • - asigură paza obiectivelor și bunurilor de interes public stabilite de consiliului local,

 • - participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia manifestărilor organizate de primărie,

 • - intervine la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, rezolvarea unor cazuri sociale,

 • - constată contravențiile și aplică sancțiuni contravenționale la normele privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale consiliului local,

 • - ia măsuri de imobilizare și predare Ia unitățile de poliție a infractorilor prinși în flagrant,

 • - sprijină unitățile de poliție în activitatea de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor precum și a persoanelor dispărute,

 • - controlează normele legale privind afișajul publicitar,

 • - asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei ori a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la executarea unor controale sau acțiuni precum pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătorești sau decizii ale primarului emise în litigii care privesc primăria,

 • - acționează, împreună cu poliția locală, jandarmeria, inspectoratele locale pentru situații de urgență și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe,

 • - verifică și soluționează sesizările asociațiilor de proprietari privind săvârșirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal,

 • - asigură supravegherea parcărilor, auto aflate pe domeniul public sau privat al primăriei, a zonelor comerciale și de agrement, parcurilor, piețelor, cimitirelor și a altor locuri din administrația primăriei stabilite prin planurile de pază și ordine publică,

 • - asigură contra cost. paza unor obiective pe baza contractelor de prestări servicii.

 • - asigură ordinea publică, la solicitare, în interiorul școlilor, grădinițelor, unităților sanitare,

execută verificări și controale pe linia evidenței populației și respectării regimului domicilierii,

 • - controlează cărțile de imobil,

 • - asigură ordinea publică privind cerșitul,

 • - ia măsuri pentru respectarea legislației privind circulația și plimbarea câinilor cu stăpân,

 • - aplicarea prevederilor Legii 421/2002 privind regimul juridic a! vehiculelor fără stăpân sau abandonate,

 • - îndeplinește alte atribuții stabilite prin legi sau hotărâri ale consiliului local.

5. Serviciul Siguranță Trafic rutier - are ca domenii de activitate:

 • -  sistematizarea rutieră locală;

 • -  dirijarea traficului rutier:

 • -  aplicarea sancțiunilor contravenționale în cazul abaterilor statice (oprire, staționare, parcare);

 • -  aplicarea prevederilor Legii nr. 421 / 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate;

 • -  aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. Atribuțiile principale sunt:

 • -  constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru abaterile săvârșite de căruțași, conducători auto, taximetriști

 • -  constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor privind oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor,

 • -  dirijarea circulaței rutiere,asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia lucrărilor de modernizare și reparație a arterelor de circulație, precum și respectarea trecerilor pietonale în zonele nesemnalizate

 • -  verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și marcajelor rutiere,

 • -  ia primele măsuri când se sesizează de comiterea unui accident de circulație cu victime și sesizează poliția competentă,

 • -  verifică modul în care se respectă condițiile impuse la avizul de lucrări de refacere a carosabilului spargerilor,

 • -  acordarea de asistență în zonele unde se execută marcaje rutiere,

 • -  sprijinirea poliției rutiere în asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri de amploare, transporturi, speciale . agabaritice, etc.,

 • -  verifică și rezolvă sesizările populație referitoare la domeniul specific de activitate

6. Serviciul Baze ile date și dispecerat - are următoarele atribuții: centralizează și evaluează permanent în timp real, datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor poliției locale, evaluacază principalele tendințe de evoluție a problematicii din competență și elaborează, pe această bază, documente de planificare și informare;

 • -  asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a primarului cu privire la problemele care reclamă soluționarea la nivelul serviciilor primăriei;

 • -   colectează datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor Poliției comunitare;

 • -   elaborează și prezintă zilnic, la începerea programului de lucru, sinteza principalelor fapte și evenimente ce au avut loc pe raza de competență, care este prezentată directorului ori este nevoie, pe directorul executiv al Poliției Poliției comunitare și primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • -  asigură legătura cu Poliția Română, Jandarmeria și alte entități cu care Poliția Comunitară intră în relații pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale;

elaborează proiectele documentelor de planificare a acțiunilor comune cu Poliția și Jandarmeria, Garda de mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspecția de Stat în construcții. Protecția consumatorului, etc.;

 • -  gestionează toate problemele de cooperare-conlucrare ale Poliției comunitare;

asigură coordonarea operațională a activităților specifice desfășurate în teren, conlucrarea-cooperarea operativă cu Poliția Română și Jandarmeria în acțiuni complete, precum și evidența documentelor și activităților specifice;

 • -  asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă, a camerelor video și informează imediat factorii în drept pentru gestionarea evenimentelor apărute;

asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează, ori de câte Comunitare în legătură cu evoluția situației operative;

 • -  asigură transmiterea deciziilor conducerii Poliției Comunitare către structurile din subordine și urmărește executarea lor;

asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicații radio și fir destinate asigurării canalelor de comunicații cu structurile Poliției Comunitare;

 • -  executarea silită la procesele verbale de constatare a contravenției încheiate de către agenții constatatori;

comunicarea proceselor verbale de constatare a contravenției prin afișare la domiciliu (sediu), în cazurile în care contravenienții refuză primirea proceselor verbale de constatare a contravenției (personal) sau refuză ridicarea de la poștă în cazul transmiterii cu confirmare de primire.

7. Serviciul Relații publice- are următoarele atribuții:

asigură informarea cetățenilor privind legislația; organizează și asigură evidența documentelor direcției;

 • -  primește și înregistrează corespondența, o repartizează pe servicii, conform rezoluției stabilită de conducătorul direcției;

 • -   execută lucrări de secretariat;

 • -   încasarea amenzilor și dirijarea proceselor verbale pentru executare silită și a contestațiilor pentru înregistrare instanță;

 • -  evidența rapoartelor de teren;

implementarea bazelor de date prin programele de aplicație specifice; acord, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare, legate de activitatea serviciului Poliția Comunitară;

asigură colaborarea cu celelalte compartimente și instituții publice de control; gestionează toate problemele de cooperare ale Poliției Comunitare; urmărește arhivarea documentelor;

urmărește asigurarea aprovizionării personalului;

colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor primarului pentru îmbunătățirea activității în domeniile specifice;

 • -  analizează și avizează de legalitate deciziile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea relațiilor de serviciu, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

sesizează conducerea Poliției Comunitare cu orice aspecte legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea compartimentelor;

transmite, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe, relațiile solicitate sau copii de pe acte;

acordă, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea Poliției Comunitare;

aduce la cunoștința celorlalte compartimente a actelor cu caracter normativ în vigoare; asigură reprezentarea Poliției Comunitare în fața instanțelor judecătorești, în cauzele civile și în cele de contencios-administrativ;

promovează, la inițiativa conducerii, acțiunile judecătorești care se impun în realizarea atribuțiilor de serviciu;

formulează apeluri, recursuri și redactează acțiuni judecătorești și întâmpinări; ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

coordonează gestiunea crizelor și a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice în legătură cu angajamentele, programele și acțiunile Poliției Comunitare;

 • -  răspunde de transmiterea informațiilor publice în relațiile cu mass-media, conform Legii nr.544/2001 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

asigură atribuțiile funcționarului de securitate conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Director,                                       Șef birou,

Direcția Poliția Comunitară                       Biroul Resurse Umane,

Minodora Fritea

Tosif Msjdru