Hotărârea nr. 833/2005

Hotărârea 833/2005 - Alocarea sumei de 67.200 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru achizitionarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor de Crăciun si Anul Nou 2006.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Ă R E

privind alocarea sumei de 67.200 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru achiziționarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2006

Consiliu] local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 66.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea acordării a 2100 pachete cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2006, - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76.689 / 01.11.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune alocarea sumei de 66.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea acordării a 2300 pachete cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2006, la prețul de 30 RON/pachet, pentru 2300 de beneficiari;

în urma dezbaterilor care au avut loc și reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 67.200 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru achiziționarea a 2340 pachete cadouricu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2006, după cum urmează:

a) 1440 pachete cu dulciuri, la prețul de 30 RON/pachet, pentru:

Nr. crt.

Categorii de beneficiari/Instituția

Nr. pers.

1.

Copiii din familiile beneficiare de ajutor social și masă gratuită

520

2.

Persoane cu handicap - copii, din evidențele Serviciului protecție socială

284

3

Copiii din evidențele Serviciului administrație publică locală, autoritate tutelară

200

4.

Copiii de la Centrul de Zi ‘'Țara Minunilor”

34

5.

Copiii de la Centrul de Zi “Sfânta Maria”

17

6.

Beneficiarii serviciilor de recuperare de la Fundația CRCHM

80

*7

/.

Beneficiarii serviciilor de recuperare de la APAHM

94

8.

Copiii de la “Grădinița Malteză”

19

9.

Copiii de la Grădinița nr. 4

45

10.

Beneficiarii serviciilor Asociației “Providența - Gondviseles — Fursorge”

12

11.

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Cluj

100

12.

Asociația Cristiana

40

TOTAL

1440

de 30a) 600 pachete cu alimente, la

13.

Vârstnicii cu îngrijitori angajați cf. Legii 17/2000

170

14.

Centrul de îngrijire și Asistență Cluj-Napoca

1 10

15.

Persoane cu handicap- adulți, din evidențele Serviciului protecție socială

320

TOTAL

600


b) 300

cu cadouri, la

de 20

•9

16.

Beneficiarii serviciilor alternative din Centrele de Zi pt. Vârstnici I, II și Clubul Pensionarilor din subordinea Consiliului local

300

TOTAL

300

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Serviciul protecție socială, Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 833 din 13 decembrie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Președint


c ședință, urdean


rasfe

Qil municipiului,


Cont^astm


aza


Secreta

.Ir. Mircea Jorj