Hotărârea nr. 832/2005

Hotărârea 832/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 32/1996 si însusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului din str. Pasteur nr. 77-79.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr.32/1996 și însușirea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului din str.Pasteur nr.77-79

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.32/1996 și însușirea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului din str.Pasteur nr.77-79 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82676 din 29.11.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.32/1996 și însușirea însușirea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului din str.Pasteur nr.77-79;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”h“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se completează art. 1 al Hotărârii nr. 32/1996, cu următorul aliniat:

“Terenul în suprafață de 98 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Pasteur nr.77-79, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 15730/25.04.2005, va fi înscris în CF NOU cu nr.topo.24002/2, 24003/2, 24058/2, 24059/2.”

Art.il. Se însușește documentația tehnică de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Pasteur nr.77-79, documentație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.

Președinte/de ședință, jr.Ovidiu


Nr.832 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost ădoptată cu 25 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

^^^r.Mircea Jorj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 832/2005


■ CLUJ-NAPOCA

FISA PROIECTULUI

MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ÎN LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA,

CARTIERUL ZORILOR, STRADA Dr. LOUIS PASTEUR, NR. 77-79

PENTRU OPERAȚIUNI NOTARIALE DE DEZMEMBRARE

SI INTABULARE CONCESIUNE

DENUMIREA BENEFICIARULUI : S.C. ÎACOB’S S.R.L.

DENUMIREA PROIECTANTULUI : ING. M1HAI BOACA

i

FAZA : TOPO/DEZMEMBRARE / CONCESIUNE

EXECUTAT : ING. MIHAI BOACĂBORDEROU DE PIESE

 • - Cerere tip

 • - Memoriu tehnic

 • - Inventar de coordonate ( puncte vechi, puncte noi,

puncte pe contur)

 • - Descrierile topografice puncte noi

 • - Calculul analitic al suprafețelor

 • - Schița vizelor

 • - Plan de încadrare în zonă scara 1:5000

 • - Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate

scara 1:200

 • - Fisa corpului de proprietate

 • - Copie după: C.F. 51538 Cluj-Napoca

 • - Copie Autorizație de construire 24059/294/12.07.1991

9769/108/23.04.1993

 • - Copie Dovadă de existență a construcției 20943/214/24.09.1993.

 • - Copie Contract de concesiune nr. 15370/25.04.1996

 • - Copie Proces de predare -primire, nr. 15370/25.04.1996 și reactualizat în 23.02.2005.

 • - Copie după actele de identitate ale proprietarilor

 • - Declarație pe proprie răspundere privind identificarea si individualizarea limitelor corpului de proprietate măsurat

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Măsurători topografice Cluj-Napoca, strada Dr. Luois Pasteur, nr. 77-79, jud. Cluj. Nr. de evidență din registrul lucrărilor 382.

 • 2. Beneficiarul lucrării : S. C. lacob’s S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, strada Tatra, nr. 16, ap. 13, prin reprezentantul lacob Virgil, cu domiciliul în strada Tatra, nr.16, ap. 13, localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Ing. Mihai Boacă cu autorizația: seria B, nr. 3452 .

 • 4. Obiectul lucrării. S-a solicitat de către beneficiar întocmirea planului topografic scara 1:500 pentru imobilul situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, strada Dr. Louis Pasteur, nr. 77-79. Pe terenul de mai sus, beneficiarul nostru a executat o construcție individualizată cu destinația „Spațiu comercial”, astfel :

Nr.crt Destinația           Suprafața la sol         Nr. etaje            Nr.camere.

C1. Spațiu corn. (CIE) 118,58 mp-(98mp)           P                   3

Prezenta documentație a fost întocmită la cererea beneficiarului, în vederea înscrierii în evidențele funciare a concesiunii, pe o suprafață de teren concesionat, S=98,00 mp, ca parte din terenul proprietatea Statului Român , înregistrat în C.F. 51538, semnalizat cu nr. ’topo. 24002, 24003, 24058, 24059 în suprafață de 20528 mp

 • 5. Scopul lucrării. Măsurătorile topografice s-au executat în strada Dr. Louis Pasteur, nr. 77-79, pentru efectuarea dezmembrării terenului, în vederea concesionării a unei suprafețe de 98,00 mp, conform H.C.L.nr. 32 din 15.02.1996 și conform Contractului de Concesiune, nr. 15370 din25.04.1996, încheiat între Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca și beneficiarul lucrării prezente, în vederea întabulării „Spațiului comercial" (Magazin alimentar), din strada Dr. Louis Pasteur nr. 77-79.

Acest teren are următoarele vecinătăți: la N-strada Dr. L. Pasteur; la E- str. Dr. L. Pasteur, bloc nr. 77(P+4E); la S-alee (Statul Român); la V-str. Dr. L.Pasteur, bloc nr. 79 (P+4E). La baza înscrierii edificatului în evidențeie funciare, stau Autorizația pentru executare de lucrări, nr. 24059/294 din 12.07.1991, cu prelungirea Autorizației de construire nr. 9769/108 din 23.04.1993. cât și Dovada de luare în folosință nr. 20943/214/24.09.1993, eliberate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate: Terenul este situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, în strada Dr. Louis Pasteur, nr. 77-79, în proprietatea Statului Român în administrarea operativă a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca.

 • 7. Situația juridică a terenului în Cartea Funciară: Terenul pe care se află construcția, respectiv „Spațiul comercial -SC. lacob’s S.R.L.'din str, Dr. Louis Pasteur, nr. 77-79, este identificat prin parcela cu nr. topo.24002,24003,24058,24059 în suprafață de 20528 mp, îregistrat în C.F. 51538 în favoarea Statului Român.

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

S-a plecat d nstația 101, determinată de noi anterior, cu o drumuire spre stația 102. S-a procedat la o ridicare topografică clasică (metoda drumuirii cu radierea punctelor de detaliu -aparatura folosită clasică tahimetru Theo 020A cu precizia 1c) După calculul elementelor culese în teren s-au raportat prin programe specializate, stațiile 101 ,102,colțurile parcelei și punctele de detaliu. Elementele planimetrice comune s-au unit .rezultând planul redactat Ia scara 1:500, în sistem de cote M. Neagră, și sistemul de proiecție Stereo 70.

S-a determinat din coordonate suprafața analitică a parcelei care nu diferă prea mult de suprafața din C.F.

Documentația astfel realizată, se va înainta la O.C.P.I pentru obținerea avizelor, apoi la Notariatul Public în vederea dezmembrării și înregistrării concesiunii în evidențele funciare.

MEMORIU TEHNIC JUDICIAR

La comanda beneficiarului S.C. Iacob”s S.R.L. am întocmit prezenta documentație de dezmembrare. Lucrarea de față a fost elaborată de ing. Mihai Boacă, expert tehnic judiciar în specialitatea topografie, aflat în evidenta Biroului Local de expertize Cluj-Napoca și autorizat de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie si Cartografie București.

 • 1. Date generale si la obiect:

  • 1.1 Imobilul în cauză este situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, strada Dr. Louis Pasteur nr. 77- 79, jud. Cluj. Beneficiarul dorește întabularea construcției edificate pe terenul concesionat pe baza H.C.L nr. 32 din 15.02.1996 și a Contractului de Concesiune, nr. 15370/25.04.1996., cu Procesul verbal de predare -primire, nr. 15370/25.04.1996, reactualizat în 23.02.2005.

 • 2. Situația juridică a terenului

  • 2.1 Situația conform C.F Terenul concesionat pe care se află construcția, se dorește a fi întabulat, respectiv „Spațiul comercial” din str, Dr. Louis Pasteur, nr. 77-79, identificat prin parcela cu nr. topo.24002,24003,24058,24059 în suprafață de 20528 mp, înregistrat în C.F. 51538 - cu destinația „Alei și spații verzi", în favoarea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local Cluj-N., în calitate de concedent.

Imobilul are următoarele vecinătăți : la N-str.Dr. L. Pasteur, la E-bloc(P+4E) str. Dr. L. Pasteur, nr. 77, la S-Statul Român (alee); ia V- bloc (P+4E), str. Dr. L. Pasteur, nr. 79.

Pentru înscrierea concesiunii în evidențele funciare,cerere susținută de Consiliul Local Cluj-Napoca, sunt necesare următoarele operațiuni, cuprinse centralizat în tabelele de mișcare parcelară.

 • 2.2 Situația propusă după dezmembrare (partajul voluntar):

OPERAȚII DE PARTAJ :

-Dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 24002,24003,24058,24059, „Alei și spații verzi”, S= 20528 mp:

 • - parcela cu nr. topo.nou: 24002/1,24003/1,24058/1,24059/1 , cu S=20430 mp, cu folosința ,Alei și spații verzi”

 • - parcela cu nr. topo. nou: 24002/2,24003/2,24058/2,24059/2 , cu S= 98 mp, cu folosința

„Teren pentru construre" și nr. cadastral........str.Pasteur nr. 77-79

Aceste parcele noi ,se vor înscrie pe seama vechiului proprietar în C.F. prezentă.

 • 2.4. Operația de înscriere a concesiunii în evidențele funciare:

Parcela cu nr. topo.nou: 24002/2, 24003/2, 24058/2, 24059/2 , situată în strada Dr. Louis Pasteur nr. 77-79, localitatea Cluj-Napoca, în suprafață de 98,00 mp, având folosința 'Teren pentru construire", propunem a se abnota din acest C.F. 51538 Cluj-Napoca, și a se transcrie într-o coală funciară nouă, în favoarea Statului Român în adm. operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca, în calitate de concedent, cu drept de concesiune în favoarea lui S.C. lacob’s S.R.L. pe baza Contractului de Concesiune nr. 15370 din 25.04.1996. și a Procesului verbal de predare-primre nr. 15370 din 25.04.1996.

Apoi parcela cu nr. topo. nou. 24002/1,24003/1,24058/1,24059/1 situată în strada Dr. Louis Pasteur nr. 77-79 Cluj-Napoca, în suprafață 20430 mp, propunem a se reînscrie în C.F. 51538, ser. 71. , cu folosința de "Alei și spații verzi” , în favoarea Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Aceste operațiuni sunt cuprinse centralizat în tabelele de mișcare parcelară.

 • 2.5. Operația de înscriere a construcției edificate

Pe terenul concesionat a fost edificată o construcție tip parter, având destinația de „Spațiu comercial”, executată pe baza Autorizației pentru executare de lucrări, nr. 24059/294 din 12.07.1991. , prelungită cu Autorizația de construire nr. 9769/108 din 23.04.1993. și a Dovezii de existență a construcției, nr. 20943/214/24.09.1993, care atestă următoarele: o construcție cu destinație spațiu comercial cu anexe( cameră frigorifică, w.c. cu grup sanitar) și depozit, din zidărie de cărămidă și tâmplărie metalică, finisate corespunzător și cu respectarea normelor tehnice și sanitare impuse. In fine .propunem ca edificatul să fie înregistrat în C.F. nou ,nr. topo. 24002/2,24003/2,24058/2,24059/2 cu S=98 mp, în favoarea Statului Român, cu drept de concesionare în favoarea S.C. lacob's S.R.L

 • 3. Concluzii

 • 3.1. în favoarea Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca, cu drept de concesionare în favoarea lui S.C. lacob’s S.R.L. propunem înființarea unei coli funciare noi care să cuprindă înscrisurile potrivit tabelului de mișcare parcelară, cu următoarele înscrisuri:

C.F. Nou Cluj-Napoca

 • A) .Foaia de avere

Nr. ser. 1, nr. topo. 24002/2,24003/2,24058/2,24059/2 -S= 98,00 mp

Nr. cadastral..........

Folosința "Teren în strada Dr. Louis Pasteur nr. 77-79, cu o construcție tip(P) cu destinație spațiu comercial cu anexe (cameră frigorifică, w.c. cu grup sanitar) și depozit,cu Su=82,77 mp, din zidării de cărămidă și tâmplărie metalică, finisate corespunzător și cu respectarea normelor tehnice și sanitare impuse.

 • B) .Foaia de proprietate: Statul Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca în calitate de concedent, cu drept de concesionare în favoarea lui

S.C. lacob’s S.R.L. pe durata de 25 ani de la data predării- primirii terenului.

 • C) .Foaia de sarcini:

Fără sarcini.

 • 3.2. . Porțiunile rămase neocupate, propunem a se reînscrie în CF 51538 pe seama Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca.


  m i!


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

A.jSituația conform C.F

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr.cad

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

51538

66.

 • 24002

 • 24003

 • 24058

 • 24059

20528 mp

Alei și spații verzi

Statul Român, în administrarea operativă a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca

Total

20528 mp

B.jSituația propusă după dezmembrare (partajul voluntar)

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr.cad

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

51538

71.

24002/1

24003/1

24058/1

24059/1

20430 mp

Alei și spații verzi

Statul Român, în administrarea operativă a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca

72.

24002/2

24003/2

24058/2

24059'2

98 mp

Alei și spații verzi

T otal

20528 mp

C.)Situația propusă du

Dă înregistrarea Contractului de concesionare nr. 15370 din 25.04.1996

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr.cad

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

51538

71.

24002/1

24003/1

24058/1

24059/1

20430 mp

Alei și spații verzi

Statul Român, în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Nou

1.

24002/2

24003/2

24058/2

24059/2

98 mp

Teren pentru construire „Spațiu comercial”, în strada Dr. Louis Pasteur nr. 77-79

Statul Român în adm. operativă a Consiliului Local Cluj- Napoca (concedent) drept de concesiune în favoarea lui

S.C. lacob’s

S.R.L..(concesionar), pe durata de 25 ani începând cu data predării-pri mi rii terenului(25.04.1996.)

Total

20528 mp

C.)Situația propusă după înregistrarea construcției edificate

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr.cad

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

51538

71.

24002/1

24003/1

24058/1

24059/1

20430 mp

Alei și spații verzi

Statul Român, în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Nou

1.

24002/2

24003/2

24058/2

24059/2

L12I

98 mp

Teren în strada Dr. L. Pasteur nr. 77-79, cu construcție tip (P), cu Sc=98 mp, cu destinație spațiu comercial (vânzare) cu anexe (cameră frigorifică, w.c. cu grup sanitar) și depozit, cu Su=82,77mp

Statul Român în adm. operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca(concedent) drept de concesiune în favoarea lui

S.C. lacob's

S.R.L.. (concesionar), pe durata de 25 ani începând cu data predării-primirii terenului(25.04.1996.)

Total

20528 mp


Aut2341 8048 200G ,'i

EXPERTIZE TEHNICE/'AUTCAiZAR

Jeria B N

Câ’eaon;

GALĂ K

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

Sc. 1=5000
.Pasteur li bl.I III


■ €*=./? ■*■ „

Cl.O

\ •»•

\c/.5j

S^‘

„a'0'

.v<\oc

"'OUĂ


Urm ■.


•c te


‘u5L


str.Pasteur nr. 74 bl.C V


25?

Irairr<


_ «‘g,-    ___A


e *i.3i


'?S7T


Ul             ...

<U.M

**-■«         <*i Î5

•* *’’®


^.s^S str. Luceafărul ui


str.Pasteur nr.60 bl.D V


. ______________—- — __

~/uL_ r««75--«uFx Terasa


str.Pasteur nr.73

bl.L l!


4llJ tîlJr


{S El


®5fî


LUAI U11 ALUUJAUAIAXLUIWXUIUIIILUWIUJIS


arului nr. 4

bl.0 II


■;<str. Luceafărul ui i'.r «ii.


ktr.lV3W»3'J’,.l> rr.7 bloc 2P L


Gr. 56 bl.B V


str.Luceafărului 7x. C’"r

■''TÎTȘSljT


str .Luceafcru'

<V-to

Pi

q;

ai..

... «•«

qi


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

scara 1:200

— intravilan —Județul : CLUJ

Unitate administrativ—teritoriala: CLUJ-NAPOCA

Cod SIRUTA 54975

Adresa corpului de proprietate:str.Pasteur nr.79

C.F. nr. 51538 Cluj nr.topo.24002, 24003, 24058, 24059

Nr.cadostral al corpului de proprietate

Parcela( 1) Calcul suprafața


Numele si prenumele proprietarului:

STATUL ROMAN prin C.L.CLUJ-NAPOCA Str.Motilor nr.1 — 3, Cluj—Napoca

Numele si prenumele concesionarului:

SC lACOB’S SRL

str.Tatro nr. 16, Cluj—Napoca prin împuternicit: IAC0B VIRGIL — str. Tatro nr.16, Cluj—Napoca


584900

Nr. j Pct.

Coordonate

pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

5

1.81

44

0.68

3

12.95

! 115

0.71

12

2.17

113

0.75

14

5.41

15

1.69

114

12.90

7

0.93

112

1.63

6

5.98

S(1)—111B.5Bmp

P-47.60mParcela(2) Calcul euoratoto concesionata

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m] j Y [m]

112

44

3 115 114

7

5.98

0.68

12.95

7.58

12.90

0.93

S(2)-9fl.OOmp P-41.02m


584B80SISTEM SISTEM


DE DE


PROIECȚIE: STEREO 70 COTE: MAREA NEAGRA1C ( TDI)S-118,58mp f


C 1 - Sc = 98,00mp


24002’2,24003/2,24058/2,


NUME, PRENUME EXECUTANT:

XȚrsAM fi, xx ing.Mihai BOACA

Semnătură si stampila: (

---H—UIZ341 8048/2001 ' ■ EXPERTIZE TEHNIC]!

/o? CERTIFICAT <>\\ 4? de £\\ i<Ț? AUTORIZARE w > ;\Z Seria e Ni. 3452 ~ / ’' Le Categoria D n?// fe'IHAI 7///BOACA MIHAL&-----------V , A.nT-eTBu

țț Aut233l 8048 / 20C(ĂteENTIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU T7 Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ 7            Oficiul de C««astru și

Publicitate Imtbiiiarâ

Cluj âKî/L»».


Nr de înreg


-■■w-


Verificat și recepțion^foE ----—a 102


FISA CORPULUI DE PROPRIETATE


Din


Județul: Cluj

Unitatea adm.-teritorială: Cluj-Napoca

Cod Siruța: 54975

Cod intravilan/extravilan:


str. Dr. Luois Pasteur nr. 77-79,

(intravilan)


Cluj-Napoca

Secțiune plan/nomenclatură:

Nr. sect. cadastral:Nr.CF 51538

Nr. cadastral al corp, de propr.:

Nr. carte funciară :


Nr. topo. propus:


Schița corpului de proprietate


L-34-48-C-a-4-lll

; Nr.topo. 24002.24003.24058,24059

4' ' ■’z

' c < I


CnnM

8LDC

U /vjrrf.Z-

SMȚW fP/tA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

Parcelă

Categoria de folosință

Cod grupă destinație

Suprafața din Măsurători ( mp)

Clasa de calitate

Zona în cadrul

Localității

Mențiuni

1C

Construcții

T.D.I.

118,58 mp

Scuncesionat

S=98,00 mp

TOTAL   (mp)

118,58 mp


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Nr.

Corp Clăd.

Denumire spațiu construit

Suprafața construită la sol ( mp)

Cod grupă destinație

Mențiuni

C1

Construcție „Spațiu comercial”(P),

98 mp

(CIE)

Su=82,77 mp

(cu spațiu acces, la front și spațiu

pubele gunoi, în spate).

TOTAL (mp)

98 mp


Nr. Cri.

Nume /Denumire proprietari

Domiciliul /Sediul

CNP/Cod SIRUES

Tipul actului de proprietate.

Nr. și data înregistrării/eliber.

Nr. topo. propus

Cod grupă Propr.

Suprafața din acte ( ha / mp )

Mod deținere Teren/Constr.

Mențiuni

Teren

Constr.

exclusiv

Indiv.

1.

STATUL ROMAN in adm. operativă a Consiliului local al Cluj-N.

Str. Moților nr. 1-3. loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. C.F. 51538/05,04.2005

Nr.topo.24002,24003, 24058,24059

P.J.

20528 mp

concedent

1.

S.C. lacob's S.R.L.

str. Tatra, nr. 16, ap.13

Clui-Napoca

209334

( 98 mp)

concesionar

' , Al

lacob Virgil

str. Tatra, nr. 16, ap.13

1530628120694V-8QACĂ MIHAiy

jț Aut2341 8048 / 2000 i \\EXPERTIZE TEHNICE// // /

~9

“W'J/

L

.

Z-CS 8 Ș"

/____ .•"          - ? 't/;

“VW

/ U?      wc co u:    r\.

’ ...    >      < H     kL

I

t

WZ/                    1

W/

f

*

,ăy/


■S.< . Goldpaper sil ClnJ-Napoca 3-100 tel. (>x ‘'433122

Bloc de desen


p o £ * a or

Ol

t $ 5 O < A'

< s-


PLAN PARTER, CORP C1

SITUAȚIA PROPUSA, SPAȚIU COMERCIAL

Județul: Cluj

Unit. Adm.-Ter.: Cluj-Napoca

Cod Siruța: 54975

Adresa corpului de propr.:str.Dr.L. Pasteur Nr. 77-79

Nr. C.F.Nou

Nrtopo. propus: 24002/2,24003/2

24058/2,24059/2^

Nr. cad. al corp, de propr.T" v'/ Ț

Nume .prenume proprietari:

S.C. lacob’s S.R.L. prin lacob Virgil Adresa:str. Tatra nr. 16, ap. 13,

Localitatea Cluj-Napoca

Județul Cluj

Recapitulație: Corp C1- Spațiu comercial

Nr.

Denumire spațiu

S utilă-mp

1.

Spațiu vânzare

50,00

2.

Cameră frigorifică

6,00

3.

W.C. cu grup sanitar

10,04

4.

Depozit

16,73

Total general Sutilă

82,77mp


’A GENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Cluj

.V. k .2... d a t a.....xctafc.'b q. ----:--------:----/^rkF'E Verificat și recepționate --------— ■ -te*


Nr. de inreg


Funcția


TCT


Nume .prenume executant: ing. Boacă Mihai Semnătura și ștampila: zA*

C'aip9t,r&           '

/[ boacâ

I AUI234A 8048 ^2001 : Al _ypfiv7f TEHNICE.,,

V o ,ogV


■7 O? . / '4J ii


Județul: Cluj

Unitatea adm.-teritorială: Cluj-Napoca

Cod Siruța: 54975

Cod intravilan/extravilan:


FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

Din str.Dr. Louis Pasleur, nr. 77-79, loc. Cluj-Napoca

(intravilan)                         Secțiune plan/nomenclatură:     L-34-48-C-a-4-lII

Nr. sect. cadastral:Nr.CF Nou;

Nr. cadastral al corp, de propr.:

Nr. carte funciară :

Nr. topo. propus:24002/2,24003/2,24058/2,24059/2


Schița corpului de proprietate


fisă.


,Y/). C.F. A""

A'/}. m fit- 24W2/2, 24M3/2, 2it5â/z 2R153/2

/

<3(3/9^

|

2

Ar. 57.5\.?iS


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

Parcelă

Categoria de folosință

Cod grupă destinație

Suprafața din Măsurători ( mp)

Clasa de calitate

Zona în cadrul

Localității

Mențiuni

TOTAL  (mp)


- ^4 <7^


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Nr.

Corp Clăd.

Denumire spațiu construit

Suprafața construită la sol (mp)

Cod grupă destinație

Mențiuni

C1

Constr. cu deșt, spațiu corn.-vânzare cu anexețcameră frigorifică.w.c.-grup sanitar) și depozit

98 mp

(CIE)

Sc total=118.5Bmp , cu spațiu acces, la front și spațiu pubele,in spate

TOTAL (mp)

98 mpC. DATE REFERITOARE LA PROPRIETARI

Nr. Crt.

Nume /Denumire proprietari

Domiciliul /Sediul

CNP/Cod SIRUES

Tipul actului de proprietate, Nr. și data înregistrării/eliber. Nr. topo. propus

Cod grupă Propr.

Suprafața din acte ( ha / mp )

Mod deținere Teren/Constr.

Mențiuni

Teren

Constr.

exclusiv

Indiv.

1.

STATUL ROMAN in adm. operativă a Cons. Loc. al Cluj-N.

Str. Moților nr. 1-3. loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. C.F.51538

Nr.topo.nou 24002/1,24003/1,

24058/1,24059/1

P.J.

20430mp

concendent

1.

S.C. lacob’s S.R.L.

str. Tatra, nr. 16. ap.13

Cluj-Napoca

209334

Nr. C.F. Nou, Nr topo propus:

24002/2,24003/2,24058/2,24059/2

P.J.

98 mp

Su=82,77 mp

concesionar

.Ti^co.b Virgil

---

str. Tatra, nr. 16, ap.13 Cluj-Napoca.

1530628120694

Nr. cadastral....

ne

'<? :a


VAiNiSTAT.ING.


//5<'


■Ain _

Sena 5 <yy 34i^  _

Cafegafta o"" Ă?/


*52 CI^OACA MIHAl'lț V rvn?341 48'2000 )! \\EXPERTIZE TEHNICE-