Hotărârea nr. 825/2005

Hotărârea 825/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 85650/43/ 30.11.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit." " și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale.


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

5947/77028/10.11.05 - SC MON A MAX SERVICII SRL - Sch. destinație din locuință în sediu firmă. str.Branului nr. 29 5948/76477 T 0.11.05 - SZASZ MELINDA EVA - Construire corp construcție P+M, str. Baladei nr. 15 5949/72574/10.11.05 - MANCIU TEODOR și CÂMPEAN MAGDALENA - Construire garaj auto. str. Livezeni nr. 2 5950/73788/10.11.05 - ȘOMLEA ANUȚA - Locuință familială, str. Sf. Ion (zona Bucium Vest)

5951/75385, 75384/10.11.05 - COPACIU SIMION și IACOB GH. Extindere și închidere logic, str.Buccgi nr. 1 IA 5952/75073/10.11.05 - SC TCS&T SRL - Amplasare panou publicitar, str. Ion Ghica nr. 12

5953/75192/10.11.05 - CIUCIUC TANAS1CA - Construire balcon la parter, str. Mogoșoaia nr. 1 ap. 22

5966 '77251/10.11.05 - GEVALT NIC’OLAE - Construire locuință fatnilialăS-P+E. str. Oașului fit.

5874/     /10.11.05 SC PETROM SA - Construire stație carburanți. Calea Florești nr. 144

5975/70411/10.11.05 - SC MIR MECANICA SRL Reamenajare- refuncționalizare spațiu existent, bd. Muncii nr. 12

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Jr. O •’       Turdean


NTRASEMNEAZA:


Secretarul municipiului,

Jr. Mire


Nr. 825 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )