Hotărârea nr. 822/2005

Hotărârea 822/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 611/2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 611/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 611/2005 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87150/43/ 05.12.2005 al Direcției urbanism prin care se propune modificărsa Hotărârii nr. 611/2005;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 34503/ 5434/16.06.05. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.‘‘k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HO TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 611/2005 în sensul că. construcția pentru care s-a avizat favorabil extinderea este situată pe str. Decebal nr.124. conform avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 34503/5434/16.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

urbanism.


PREȘED1NT

Jr. OvidiuX'Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jori___

Nr. 822 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)