Hotărârea nr. 821/2005

Hotărârea 821/2005 - Modificarea Hotararii nr. 495/2005 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie in baza Legii nr. 550/2002)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr. 495/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.495/2005 -proiect din inițiativa Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 ;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I.-Se modifica art. 1 punctul 4 din Hotararea nr.495/2005 astfel: prețul final de vanzare este 2.070.000.000 ROL (207.000 RON) la care se adauga TVA. Prețul se va achita in rate astfel: 25% avans la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca, str. R. Ferdinand nr.13, suprafața utila de 30,03 mp., suprafața desfasurata 36,10 mp. si teren in cota indiviza de 83,86 mp.

ART.II.-Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DEȘED1NTA, Jr, Ovidiy. Laurean Turdeanu

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircca Jorj

Nr. 821 din 13 decembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)