Hotărârea nr. 820/2005

Hotărârea 820/2005 - Modificarea Hotãrârii nr. 407/2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr. 407/2005

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca.intrunit in ședința ordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.407/2005 -proiect din inițiativa Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

ART.I.-Se modifica art.l punctul 15 din Hotararea nr.407/2005 astfel: prețul final de vanzare este 6.800.000.000 ROL (680.000RON) la care se adauga TVA. Prețul se va achita in rate asfel 35% la semnarea contractului,diferența in rate lunare eșalonate pe o durata de 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.8, suprafața utila de 125.1 mp., suprafața desfasurata 222.27 mp. si teren in cota indiviza de 105 mp.

ART.II.-Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.


mUsEDIXIA. cân TurdeanuNr. 820 din 13 decembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)