Hotărârea nr. 819/2005

Hotărârea 819/2005 - Modificarea Hotãrârii nr. 142/2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr. 142/2005

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca,intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 142/2005 -proiect din inițiativa Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 ;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE

ART.I.-Se modifica art.l punctul 1 din Hotararea nr.142 astfel: prețul final de vanzare este 950.000.000 ROL (95.000RON) la care se adauga TVA. Prețul se va achita in rate asfel 50% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe o durata de 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca, str.R. Ferdinand nr. 12, suprafața utila de 27,90 mp., suprafața desfasurata 42,45 mp. si teren in cota indiviza de 3,28 mp.

ART.1I. Se modifica art.l punctul 5 din Hotararea nr. 142/2005 astfel: prețul final de vanzare este 1.550.000.000 ROL (155.000RON) la care se adauga TVA. Prețul se va achita integral la data semnării contractului. Spațiul este situat in Cluj-Napoca, str. Berăriei nr. 5, suprafața utila de 96,85 mp., suprafața desfasurata 125,75 mp. si teren in cota indiviza dc 494 mp.

ART III -Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

Nr. 819 din 13 decembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)