Hotărârea nr. 815/2005

Hotărârea 815/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca în zona de nord-est”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca în zona de nord-est"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții " Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca în zona de nord-est"- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87911 din 7. 12.2005 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca în zona de nord-est";

Văzând avizul comisiei de specialitate;


Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca în zona de nord-est", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea studiului de fezabilitate va fi făcută din bugetul local pe anul 2005, cap.63.02/C/A.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

DE ȘEDINȚĂ, pean Turdean

Nr. 815 din 13 decembrie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)