Hotărârea nr. 814/2005

Hotărârea 814/2005 - Asocierea dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca si Consiliului Judetean Cluj în vederea realizării obiectivului de investitii „Varianta de ocolire pentru municipiu Cluj-Napoca în zona nord-est”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


HOTĂRÂRE


privind asocierea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si Consiliul Județean Cluj in vederea realizării obiectivului de investiții

"Varianta de ocolire pentru municipiul Clu j-Napoca în zona de nord-est"


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,


Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si Consiliul Județean Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 89393 din 13. 12.2005 al Direcției tehnice prin care se propune asocierea dintre Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca si Consiliul Județean Cluj in vederea realizării obiectivului de investiții "Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca în zona de nord-est" ca un tot unitar;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,


HOTĂRĂȘTE :


Art. 1.- Se aprobă asocierea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si Consiliul Județean Cluj in vederea realizării obiectivului de investiții "Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca în zona de nord-est" ca un tot unitar;

Art. 2.- Se mandateaza Primarul municipiului să semneze contractul de asociere ce va fi încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si Consiliul Județean Cluj.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.(Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi) nr.814 din 13 decembrie 2005PRESEDINT Jr. Ovidiu Ct


M. ȘEDINȚA rean Turdean


Contrasemnează: Secretarul municipiului, jur. Mircea Jorj