Hotărârea nr. 812/2005

Hotărârea 812/2005 - Modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 în suma de 379.939,60 mii lei pe capitole, subcapitole, articole si alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 in suma de 379.939,60 mii lei RON pe capitole, subcapitole, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 89266 din 13.12.2005 al Direcției economice, prin care se propune modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005, pe capitole, subcapitole, articole și alineate;

Reținând prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale și H.G. 1555/08.12.2005 privind alocarea sumei de 12.500 mii lei RON din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetului local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 in sumă de 358.038,73 mii lei RON pe capitole, subcapitole, articole și alineate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca este în sumă de 379.939,60 mii lei RON.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile de specialitate din cadrul executivului.


EDINTĂ,

5       3

ean Turdean

Nr.812 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Ccntrksemnează: S ecrerarul municipiu lui,

Jr. Mircea Jorj

-A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexa 1

la Hotararea nr.812/2005


MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005

IN SUMA DE 358.038,73 MII LEI,

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- mii lei - RON

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influențe +/-

Buget 2005 modificat

A

Venituri - total , din care :

358.038,73

0

358.038,73

1.

Venituri proprii - total , din care:

252.487,48

-12.500,00

239.987,48

Impozit pe profit

253,20

253,20

Impozite si taxe de la populație

17.314,93

17.314,93

Impozite si taxe de la pers.juridice

10.113,74

10.113,74

Alte impozite directe

2.802,97

2.802,97

Alte impozite indirecte

34.922,70

34.922,70

Varsaminte din profitul regiilor

45,00

45,00

Venituri din capital

64.342,57

-12.500,00

51.842,57

Cote defalcate din imp.pe venit

90.540,69

90.540,69

Sume aloc.de cons.jud.pt.echil.bug.

5.606,98

5.606,98

2.

Cote dcf.din impozit pe salarii

1.157,00

1.157,00

3.

Sume defalcate din TVA-total,dc:

104.014,25

+12.500,00

116.514,25

Sume def.din TVA pt.sustin.sist.de prot.a pers.cu hand.,cultura,culte si echil.bug.locale

12.173,03

+12.500,00

24.673,03

Sume def.din TVA pt.finantarea ch. de personal ale instituțiilor de invatamant preuniv. de stat

78.621,22

78.621,22

4.

Subvenții primite de la alte bugete

350,00

350,00

5.

Donații și sponsorizări

30,00

30,00

Cheltuieli - total , din care :

358.038,73

0

358.038,73

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice, din

47.973,38

47.973,38

care: 51.02.05-Autorităti executive

47.973,38

47.973,38

- cheltuieli de personal

11.360,00

11.360,00

- cheltuieli materiale și servicii

35.238,38

35.238,38

- cheltuieli de capital

1.375,00

1.375,00

2.

Cap. 57.02 - învățământ

113.544,44

-2.685,00

110.859,44

- cheltuieli de personal

78.632,50

78.632,50

- cheltuieli materiale și servicii

29.400,30

-2.685,00

26.715,30

- transferuri - burse

359,94

359,94

- cheltuieli de capital

5.151,70

5.151,70

- 1 -

- mii lei - RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influențe +/-

Buget 2005 modificat

3.

Cap. 58.02 - Sănătate

3.691,00

3.691,00

- cheltuieli de personal

1.284,00

1.284,00

- cheltuieli materiale și servicii

2.232,00

2.232,00

- cheltuieli de capital

175,00

175,00

4.

Cap. 59.02 - Cultură, religie, activități sportive și de tineret

463,50

463,50

- subvenții

350,00

350,00

- cheltuieli de capital

113,50

113,50

5.

Cap. 60.02 - Asistență socială

10.968,46

10.968,46

- cheltuieli de personal

5.666,05

5.666,05

- cheltuieli materiale și servicii

3.839,16

3.839,16

- subvenții

106,12

106,12

- transferuri

1.246,13

1.246,13

- cheltuieli de capital , din care

111,00

111,00

pe subcapitole:

Centre pilot de recup.minori cu h.

268,08

268,08

Cantina de ajutor social

3.633,62

3.633,62

Ajutor social

401,55

401,55

Drept.asist. personali

5.364,50

5.364,50

Alte acțiuni

270,47

270,47

Centre de zi pt.asist.soc.

1.030,24

1.030,24

6.

Cap. 63.02 - Servicii de dezvoltare publică și locuințe

69.352,40

+ 635,00

69.987,40

- cheltuieli materiale și servicii

18.502,00

18.502,00

- subvenții

»

28.596,00

+ 635,00

29.231,00

- cheltuieli de capital .din care

22.254,40

22.254,40

pe subcapitole:

Iluminat

8.555,00

8.555,00

întreținere zone verzi

6.967,00

6.967,00

Locuințe

4.095,00

4.095,00

Rețele, centrale si puncte termice

35.801,70

+ 635,00

36.436,70

Alte acțiuni

13.933,70

13.933,70

7.

Cap. 64.02 - Mediu și ape

17.795,00

17.795,00

- cheltuieli materiale și servicii

14.540,00

14.540,00

- cheltuieli de capital

3.255,00

3.255,00

8.

Cap. 68.02 - Transporturi și comunicații

91.305,50

+ 2.150,00

93.455,50

- cheltuieli materiale și servicii

48.800,00

+ 1.000,00

49.800,00

- subvenții

J

15.530,00

+ 1.150,00

16.680,00

- cheltuieli de capital

26.975,50

26.975,50

-2-

- mii lei - RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influențe +/-

Buget 2005 modificat

9.

Cap. 72.02 - Alte acțiuni

  • -  cheltuieli de personal

  • -  cheltuieli materiale și servicii

cheltuieli de capital

440,05

50,00

191,05

199,00

440,05

50,00

191,05

199,00

10.

Cap. 76.02 - Fond pentru garantarea împrumuturilor

30,00

30,00

11.

Cap. 88.02 - Dobânzi aferente datoriei publice locale

475,00

475,00

12.

Cap. 90.02 - Rambursări împrumuturi

1.900,00

1.900,00

13.

Cap. 95.02 - Fond rezervă

100,00

-100,00

0

DIRECTOR ECONOMIC,ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa nr. 2 la llotararea nr. 812/2005


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2005


Nr. 89.515/14.12.2005

INV               mu lei

Nominalizarea pe

Prevederi 2004

vederi 2005

obiective de investiții

Total

din care:

Observații

(Data începerii - an/trim.

Nr. si data aprobării documentației de investiții)

Alte surse constituite potrivit legii

Obligațiuni municipale

Taxa apa

Taxa salubritate

Taxa pasunat

Buget de stat

Ordonanța 19/1994 HG 505/1998

Credite

Bugetul local

0

l

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL din care :

obligațiuni municipale

taxa de apa buget de stat taxa de salubritate credite taxa de pășune

Ordonanța 19/1994 si IIG 505/1998

71.175,62

19.265,52

200,52

355.00

  • 7 700,00

100.00

  • 8 000.00

30,00 2.880,00

200,52

355,00

100,00

30.00

7.700,00

2 880.00

8.000,00

51.910,10

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

28.017.02

3.535,52

200.52

355.00

100.00

0.00

0,00

2 880.00

0.00

24 481.50

B

LUCRĂRI NOI

17.932,90

9 525.00

0,00

0,00

0.00

25.00

7 700,00

0,00

I 800.00

8 407.90

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

25.225,70

6.205,00

0.00

0.00

0.00

5.00

0,00

o.ool

6 200.00

19.020,70

SI ALTE CHELTUIELI

57,02

IN VA IAMA NT

5.352,22

200,52

200,52

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

5.151,70

A

LUCRĂRI

IN CONTINUARE

3.958,52

200,52

200,52

0.00

0,00

0.00

0,00

3 758.00

1

Colegiul Economic-Centr Termica str Deva HCL 416/2000, HCL 210/2001

31,41

1.41

1.41

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

30.00

execuție

2

Seminarul Teologic Ortodox-Centr Term

HCL 184/1999. HCL 63/2002

37,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

37.00

execuție

3

Grup Școlar Unirea -Centrala termica

214,97

44.97

44.97

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

170.00

execuție

HCL 184/1999, HCL 59/2002

4

Liceul Lucian Blaga -Centrala termica

47,94

47.94

47,94

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

execuție

HCL 62/2002

5

Școala Octavian Goga-Centrala termica

27,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

27.00

execuție

HCL 184/1999, HCL 61/2002

6

Școala nr 12- Centrala termica

HCL 184/1999, HCL 64/2002

35,48

5,48

5,48

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

30,00

execuție

7

Școala Onisifor Ghibu-Centrala termica

HCL 184/1999.

48,24

48,24

48,24

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

execuție

8

Grup Școlar aelectrotehmc-Centrala term

HCL 184/1999

152,49

52,49

52,49

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

execuție

9

LTE Sala de sport -Școala Ion Creanga

225,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

225.00

execuție

HCL 362/2001

10

Liceul Nicolae Balccscu-modenuzarc sistem de încălzire

1.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 010.00

execuție

12

Liceu Nicolae Balcescu-reabilitare plansee

1350,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.350,00

execuție

13

LTE Sala de sport -Școala 1 Agarbiceanu

130,00

0,001

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

130,00

execuție

HCL 579/2001

B

LUCRĂRI NOI

97930

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

979.20

1

Grădiniță nr 29 - ascensor alimente

H C L 416/2000

85,00

o.ooj

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

85.00

proiectare si

execuție

2

LTE -Sala sport la Colegiu National

40,00

o.ool

0.00

0,00

0,00

0.00

o.ool

o.ool

0.00

40.00

proiectare

George Cosbuc

1

3

Grup școlar forestier-centrala termica

170,00

0.00

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

170,00

proiectare, execuție

internat

4

Modernizare spatii invatamant la

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

execuție

Colegiul Emil Racovita

5

Modernizare spatii invatamant la

160,00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1 60.00

execuție

Colegiul George Cosbuc

1

6

Modernizare spatii invatamant la

10,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

10.00

execuție

Liceul Nicolae Balccscu

7

Modernizare spatii invatamant la

150,00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

150.00

execuție

jcuaia iu z.z.

8

L.T.E sala de sport Liceu Lucian Blaga

75,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

75.00

execuție

9

Modernizare Liceu Apacsai CJanos

60,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

60,00

execuție

10

Modernizare C T Liceul de coregrafie ( internat str I Maniu )

179,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.20

proiectare si execuție

C

ALTE CHELTUIELI DE

INVESTII II

414,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414,50

1

S F Grădiniță nr 29 - ascensor alimente

1,00

o.ool                  0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.00

2

Expertize centrale termice

HCL 691/2004

100.00

o.oo

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

100,00

3

Consolidare Grup școlar P T T R

HCL 579/2001

50.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

50.00

execuție

4

Expertize clădiri scoli

55,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

55,00

5

S F L T E Sala sport Colegiu Nat George Cosbuc - inclusiv studii geo. topo si PUD

25,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

25,00

6

S F Grup Școlar forestier-centrala termica internat

4,00

o,oo|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

7

S F L T E sala de sport Liceu Lucian Blaga

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

25.00

8

S F Modernizare C T. Liceul de coregrafie ( internat str 1 Maniu )

19,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.50

9

S F Consolidare clădire Grup școlar economic, str Memorandumului nr 22

25,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

10

Consolidare clădire Grup școlar

economic, str Memorandumului ru 22

75,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

75,00

11

S F Mansardare Liceu Apacsai C. Janos

15,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

15.00

12

DOTĂRI INDEPENDENTE

20,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,00

58.02

SANATATE

175,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

175.00

Ll < RARI IN CONTINU ARE

145,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

145.CK

1

1

Pavilion polifunctional nr 1 HCL 243/1998. HCL 141/1999

145,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145.00

execuție

1 c

ACHIZIȚII DE BUNURI

30,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

30,00

1

L ■

DO I ARI INDEPENDENTE

30,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

30,00

1

59.02

CULTURA

113,50

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

113.50

A

LUCRĂRI IN CON TINUARE

78,50

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,50

r

Reabilitare fantana arteziana cu tritoni parcul Simion Barnutiu(H C L 416/2000)

78,50

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

78.50

execuție

B

LUCRĂRI NOI

35,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

35,00

1 ] Extindere Liceu Romul Ladea


649,00


0.000.00


649.00 execuție


2

Conservare vestigii P-ta Unirii-concurs soluții

15,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.00

proiectare si

execuție

63.02

Cap. 63.02.

LOCUINȚE

25.164,40

6 910.00

0,00

0.00

0.00

30.00

4 000.00

2 880.00

0,00

18.254,40

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

9.035,00

2 880,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

2 880.(Xll               0,00

6 1 55.00

CONSILIUL LOCAL

6.885,00

2 880,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2 880.00

0.00

4 005,00

1

Construire bloc locuințe sociale

Calea Florcsti nr 62

6.880,00

2880,00

0.00

0.00

0.00

0,00

2 880.00

0.00

4 000.00

execuție

2

Garaj public suprateran P-ta M Viteazu HCL 195/1997 ; HCL 555/2001

5,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5,00

eliberare teren deviere cabl.ctc

1

RAT

2.150,00

o,oo|          o,oo|          o,oo|           o,oo|            o,oo|            o,oo|              o,oo|                   2.150,001

1

Montare C T -uri de bloc

2.150,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

2 150.00

execuție

nr

LUCRĂRI NOI

7.458,70

4 025.Oo|

0,00

0,00

0,00

25,00

4.000,00

0,00

0,00

3.433.70

------—1

rz

CONSILIUL LOCAL

1.423,00

25,OO|

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

1.398,00

1

1

Modernizarea si extinderea iluminatului public (H C L 362/2001 , H C L 217/2002)

1.000,00

o.ool

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1 000.00

execuție

2

Viabilizare Dealu Lombului

10,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

10.00

proiectare

3

Reabilitare pășuni - alimentare cu apa

25.00

25,oo|                0.00

0,00

0.00

25,00

0,00

0.00

0,00

0,00

execuție

4

Incubator de afaceri in municipiul Cluj - Napoca

50,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

proiectare si execuție

5

Rampa handicapați

90.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

90.00

proiectare si execuție

I Fantana arteziana loc joaca

Parc Simion Bamutiu


20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

20,00

proiectare

si execuție


Paec 5

6

Reamcnaiarc obor, str Hunedoarei f n

HCL 683/20 09 2005

50,00

o.ool                  0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

50.00

proiectare si execuție

7

Extindere imobil str Albac nr 15

HCL 476/28 06 2005

188,00

o.ool                  0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

188,00

proiectare si execuție

8

Achiziționare si amplasare patinoar artificial mobil

10.00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0,00

10.00

proiectare

R.A.D.P.

980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

O,oo|               0,00

980.00

1

Modernizare WC public Parc S Bamuliu

95,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

95,00

proiecxtare si

execuție

2

Modernizare WC public stT George Cosbuc

90.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

90,00

proiectare si execuție

3

Modernizare WC public P-ta Unirii

160,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

160.00

proiectare si execuție

4

Modernizare WC public P-ta Flora

160,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

160,00

proiectare.executie

5

Modernizare WC public Expo

Transilvania

10,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

10.00

proiectare.executie

6

Modernizare WC public str Detunata

95,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

95,00

proiectare.executie

7

Extindere centru de tratare si întreținere câini

10,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

10.00

proiectare, execuție

8

Patinoar artificial

220,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

220,00

proiectare.executie

9

Construire sere str Bobalna

120,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

120.00

proiectare.executie

10

Modernizare static asfalt turnat

10.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

10.00

execuție

11

Introducere gaz la serele Becas

10.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

10,00

proiectare.executie

Pase 6

R.A.T.

5.055,70

4 000.00

0,00

0.00

n,(Hi

0,00|        4 00<

0.00

1.055,70

1

Contorizare individuala la încălzire cu robineti tennostatatti si repartitoare electronice de costuri pt 876 apartamente

315,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

315.00

execuție

2

Alimentare separata cu en Electrica a CTZ Nord- Post transformare IO/6kv, inlocuire trafo înlocuire trafo 10/6 kv la CTZ Someș Nord

1.120,00

1.1 20,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1 120,00

0,00

0.00

0.00

execuție

3

Modernizare instalam CTZ Someș Nord

Instalație de degazare a apei tn CTZ

30,94

30,94

0,00

0,00

0,00

0,00

30,94

0.00

000

0.00

execuție

4

Modernizare instalații CTZ Someș Nord -Modificare regim de tunet CAt- de IUU Ucal/h

363,00

363,00

0,00

0,00

0.00

0,00

363,00

0.00

0,00

0.00

execuție

5

Modernizare sistem de pompare CTZ

1302,00

1 302,00

0,00

0.00

0.00

0,00

1 302,00

0.00

0.00

0.00

execuție

6

Modcmizarea/automatizarea centralelor termice-înlocuire arzatoare si automatizare in CT-uri

1.184,06

1 184.06

0,00

0.00

0,00

0,00

1 184.06

0,00

0.00

0.00

execuție

7

Racordare la CT Baba Novac a extinderii clădirii Colegiului George Cosbuc

142,80

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

142,80

execuție

8

Stătu de hidrofoare

597,90

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

597.90

execuție

63.02. C

ACHIZIȚII I)E BUNURI

8.670,70

5,00

0,00

0,00

0.00

5,00

0,00

0,00

0.00

8 665.70

CONSILIUL LOCAL

4.849,50

5.00

0,00

0.00

0,00

5,00

0,00

0,00

0.00

4 844.50

1 .

Harta municipiului Cluj- Napoca

1.980,00|

0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

2

Reactualizare secțiuni Harta municipiului

50.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

50.00

proiectare

3

Reactualizare PUG

100,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.00

proiectare

4

PUZ - PUD pentru modificare PUG . PAT studii de urbanism si studiu de circulație

1.200,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.200.00

proiectare

5

S F Viabilizare zona Dealu Lombului

5,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

6

Expertiza consolidări imobile fond de stat

100,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

100,00

7

Consolidări imobile fond de stat

85,00

o.ool

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

85.00

execuție

H C L 243/1998 . H C L 34/1998

J

8

Dotări urbane

450,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.00

9

S.F Copertina capela Cimitir central

2.50

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5o|

10

SE Incubator de afaceri in municipiul Cluj-Napoca

80,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

80.00I

11

Achiziții corpuri st clemente de iluminat public

200,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

200,001

12

S F Achiziționare si amplasare patinoar artificial mobil

15.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

15.00

13

S.F.. studii geo. topo ptr constr A N L

4 amplasamente inclusiv PUZ. PUD

80,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

80.00

14

S F Modernizare iluminat public

KM),00

o,oo|                  0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

ioo,oo|

15

Audit sistem de iluminat public

5,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Too]

16

Studiu de culoare pentru refatadizare clădiri

5,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.00I

17

Consolidare teren cimitir Crisan

200,00

0,00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0,00

0.00

200.00|««utie

18

Reabilitare drenun si stabilizare versant

Dealul Cetatuia-str Dragalina

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

125.0o|pro|cctarc. execuție

19

S.F Reabilitare drenuri si stabilizare Dealul Cetatuia-str Dragalina

25,00

(l.(»|                   0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

25,OO|

20

S F Reamenajare obor, str Hunedoarei f n

10.00

0.001 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 o.ool

21

S F Extindere imobil str.Albac nr 15

12,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

12,00|

22

Concurd soluții

15,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

I5.00|

23

S F Reabilitare pas uni - alimentare cu apa

5,00

5,00

0.00

0.00

0.00

5,00

0.00

0,00

0.00

o.oo|

1

R.A.D.P. CLUJ

3.821.20

o,oo|                  O.oo|          0,00|          O.ooj           O.ooj            0.00|            0.00'1               0,00|                   3 821,2o|

1

S F ,P T Modernizare WC. public Parc Simion Bamutiu

15,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,001 0,00

0.00

15.00

2

S.F..P.T Modernizare W C public str Gcorge Cosbuc

15,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.001 0,00

0.00

15.00

3

S F.,P T Modernizare W C public Str Aurel Vlaicu

15.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,001 0,00

0.00

15.00

4

S F Modernizare WC public P-ta Flora

15,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.001 0.00

o.ool                      15,00

5

S.F Modernizare WC public Expo Transilvania

15,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.001 0.00

0.00

15.00

6

S F .P T Modernizare WC public str Detunata

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,001 0.00

0,00

25,00

7

S F . P.T Extindere centru pentru întreținere câini

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,001 0.00

0.00

20.00

8

S F, P T Introducere gaz sere Becas

16,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,001 0.00

o.ooj                      16,00

9

S.F Patinoar artificial

20.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,001 0.00

0.00

20.00

10

S F Construire sere str Bobalna

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.001 0.00

0,00

Dotări independente

3.635.20

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

3 635.20

64,02

Mediu si ape

3.710.00

455.00

0.00|       355,00

100,00

0.00

0,00

0.00

3 255.00

A |LUCRĂRI IN CONTINUARE               |            3.705,00

455,00|                  0.00|        355.Oo|        100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 25O.OO|

1

Reabilitare sist scurgere ape de suprafața Dambu Rotund II C L 243/1998 . HCL 38/1999

355,00

355,00

0,00

355.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

execuție

2

Amenajare puncte gospodărești HCL 195/1997 ; HCL 555/2001

150,00

100.00

0,00

0,00

100.00

0.00

0.00

50.00

execuție

3

Pasivizare rampa deșeuri Pata Rat Realizare soluție ecologica de neutralizare a deșeurilor urbane

HCL 120/1996 .HCL 443/1999

3.200,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.200,00

execuție

<■

ACHIZIȚII DE BUNURI

5.M

0.00

0,00

0,00

0,00

(>.00

0.00

0,00

0.00

5.00

1

1

Studii si avize pentru amenajare puncte gospodaresi

5,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

5.00

| 60.02

ASISTENTA SOCIALA

111,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

o.oo |

0,00

111,00

CANTINA DE AJUTOR

SOCIAL

111,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oo|

0.00

0,00

111.00

B

LUCRĂRI NOI

10,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.0(1

o,oo|

0,00

0,00

10,00

1

Racordarea la rețeaua de gaz metan

HCL 416/2000

10,00

o,oo|

1

10.00

proiectare

ACHIZIȚII

101,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

0,001

0,00

101,00

-----------------------------------------------------------------1

1

SF Racordarea la rețeaua de gaz metan

HCL 416/2000

1,00

o.ool

0,00

0.00

0,00

0.00

0,001

0.001

0.00

1.00

Dotări independente

100,00

0/»|

0,00

0,00

0,00

0.00

°'Q°I

o,oo|

0.00

100,00

1

51.02

AUTORI I ATI

1375.00

0.001

0.001

o.ool

o.ool

0.00

o.ool

o.ool

0.00

1375,00

PUBLICE

1

1

L

\I Lucrări in continuare

1

Introducere incalzire centrala in clădirea primăriei

575,00

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0,00

o.ooj

0.00

0,00

575.00

execuție

1 c

Achiziții de bunuri

800,00

0.00

o.ooj

0,00

id

0,00

0.0ll|

0,00

0,00

800.00

1

B (LUCRĂRI NOI                            |               75,00

o.oo|                  o.oo|          o.ooj          o,oo|           o,oo|            o.ooj            o.ooj              o.ooj                      75.00|

1

Amenajare rampe pe râul Someș pentru alim cu apa a autospec ( H C L 579/2001 )

75,00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.ooj            0.00

o.ool               0,00

75,00

proiectare si execuție

1 c

ACHIZIȚII

124,00

0,001 0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

124,00

1

1

S F Amenajare rampe pe râul Someș pentru alim cu apa a autospecialelor

25,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

2   1 Dotări independente                                1                   99,00

o.ooj                  o.ooj          o.ooj          o.ooj           o.ooj            o.ooj            o,oo|               o.ooj                      99,ooj

68 02

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

34.975,50

11 700.00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.700,00

0.00

8 000.00

23.275.50

1 A

Lucrări in continuare

10.520,(Mlj           0.00|                  O,«o|

0,001 0,00

0,00

0,00|                IO52O,OO|

1

Mod Str Pasteur

H C L 76/1995 . H C L 65/27 01 2000

960,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

960,00

execuție

1 2

Mod Str Intre Lacuri si Mureșului

HCL 195/1997 Ac. MF 932/1997

650,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

650.00

execuție

3

Modernizare str Plevnei

HCL 195/1997. HCL 281/1998

1.000,00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1 000.00

execuție

4

Reabilitare drum capat str Brancusi Colonia Borhanci (HCL 62/2000)

450,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

450.00

execuție

5

Modernizare str Dunării

H C L 184/1999 ; HCL63 /2000

300,00

o.ool                  0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

300,00

execuție

6

îmbunătățire circulație auto pe Calea Turzii -sensuri giratorii HCL 579/2001

2.575,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2 575.00

execuție

7

Modernizare str F-cii de chibrituri

HCL 184/1999 , H C L 68/2000

250,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.00

execuție

8

Mod Str Maramureșului

522/2000 )

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

3.500.00

execuție

9

Modernizare str Venus

H C L 184/1999 .HCL 67/2000

610,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

610.00

execuție

10

Mod Str Gruia

HCL 184/1996.HCL 443/1999

220,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

execuție

|consilil local

6.575,00

3.700,Oo|                  0,00|          0,00|          0,0o|           0,00|        3.700.001            O,Oo|               O,Oo|                   2 875.Oo|

1

Reabilitare poduri conform

HCL 482/2003 pentru 31 de obiective

320,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

320,00

proiectare, execuție

2

Modernizare străzi conform

H C L 482/2003 pentru 19 obiective

2.100,00

o.ool                  o.ool          0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2 100.00

execuție parțiala

3

Realizarea sist coordonat de semnahz cu unda verde pe princip axe de travers

5,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.00

execuție

4

Amenajare de alveole pentru stătu

100,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

100 00 execuție

RATUC

L

1

1

11

L

L

L

1

1

5

Centura dc ocolire sector B-dul Muncii

3.700,00       3.700,00                 0.00

1 1

0,00

_

0.00           0,00        3 700.00           0.00

I 1 1

0.00                      0 00 execuție

1 1

6

Modernizare sistem semaforizare

350,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

350.00

execuție

| ratuc

2.800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.800,00

1.000,00

1

1

Alimentare cu gaz a secției de tramvaie si modernizarea centralei termice

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

execuție

2

Modernizarea acționarii electrice la 10 tramvaie prin montare de choppcre

1.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

1 000.00|executie

3

Reabilitare linie de tramvai

1.800,00

1 800,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.800,00

O.oo|cxcculie

ACHIZIȚII DE BUNURI

15.080.50

6 200.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6.200,00

8.880,50]

C

Consiliul local

280.50

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

280,50

1

S F pentru reabilitare poduri conform n v l moz/zuuj-? i poauri

120,00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1 20.00

2

S F Imbunatatirea circulației pe B-dul N 1 itulcscu- sensuri giratorii

0,50

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.50

3

SF amenajare de alveole pentru stalii RATUC

20,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

20.00

4

SF Centura de ocolire sector B-dul Muncii

1 00,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

100.00

5

S F Pod str. Scortarilor

40,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

40.00

1

1

RATUC

1 4.800,00

6 200,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.200,00

8.6OO.OO

1

L l

Dotări independente

14.800,00

6 200.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 200.00

8 600,00

1


1

Concurs de idei ( soluții) pentru reconvcrsia

7,20

o.ool

o.ool

o.ool

o.ool

o.ool

o.ool

o.ool

0.00

7.20

execuție

funcționala a imobilului din P-ta Unirii nr.l

țDoțanjndepcndcnțe.
72.02


ALTE ACȚIUNI APARARE CIVILA


199,00


0.000.00


0.00


0,00


0.00


0.00


0,00


199,00


11

Extindere semaforizare in intersecții si

5.00

o.ool

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.00

execuție

treceri de pictoni(H.C.L 184/99)

1

B [l ucrări noi


DIRECTOR TEHNIC

SORIN APOS IIISEE SERVII ( III