Hotărârea nr. 811/2005

Hotărârea 811/2005 - Modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole si alineate, cu suma de 24.464,70 mii lei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole și alineate, cu suma de 24,464,70 mii lei RON

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79490 din 10.11.2005 al Direcției economice, prin care se propune modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005;

Reținând prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale , H.G. 1341/03.11.2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și EI.G. 1367/10.1 1.2005 privind aprobarea finanțării proiectului “Forumul româno-francez al cooperării descentralizate”;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole și alineate, conform anexelor 1,2,3,4,5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu suma de 24.464,70 mii lei RON.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca este în sumă de 379.939,60 mii Iei RON.

Art.2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile de specialitate din cadrul executivului.

PREȘEDINȚ

Jr. OvidiINȚĂ, n Turdean


Nr. 811 din 22 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează cretarul municipiului, Jr. Mircea JociConsiliul local al municipiului

Anexa 1

la Hotararea nr. 811/2005


Cluj-Napoca

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005 CU SUMA DE -5.554,14 MII LEI,

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- mii lei - RON

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influențe +/-

Buget 2005 modificat

A

Venituri - total , din care :

363.592,87

- 5.554,14

358.038.73

1.

Venituri proprii - total , din care:

267.952,72

- 15.465,24

252.487,48

Impozit pe profit

76,20

+ 177,00

253,20

Impozite si taxe de la populație

19.753,93

- 2.439,00

17.314,93

Impozite si taxe de la pers.juridice

10.637,74

- 524,00

10.113,74

Alte impozite directe

2.778,97

+ 24,00

2.802,97

Alte impozite indirecte

33.922,70

+ 1.000,00

34.922,70

Varsaminte din profitul regiilor

126,00

- 81,00

45,00

Venituri din capital

90.154,56

-25.811,99

64.342,57

Cote defalcate din imp.pe venit

79.208,69

+ 11.332,00

90.540,69

Sume aloc.de cons.jud.pt.echil.bug.

4.749,23

+ 857,75

5.606,98

2.

Cote def.din impozit pe salarii

400,00

+ 757,00

1.157,00

7

Sume defalcate din TVA-total,dc:

Sume def.din TVA pt.sustin.sist.de

94.870,15

+ 9.144,10

104.014,25

prot.a pers.cu hand.,cultura,culte si echil.bug.locale

Sume def.din TVA pt.finantarea ch. de personal ale instituțiilor de

3.988,58

+ 8.184,45

12.173,03

invatamant preuniv. de stat

77.661,57

+ 959,65

78.621,22

4.

Subvenții primite de la alte bugete

350,00

350,00

5.

Donații și sponsorizări

20,00

+ 10,00

30,00

B

Cheltuieli - total, din care :

363.592,87

- 5.554,14

358.038,73

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice, din

47.908,38

+ 65.00

47.973,38

care: 51.02.05-Autorități executive

47.908.38

+ 65,00

47.973.38

- cheltuieli de personal

11.360,00

11.360,00

- cheltuieli materiale și servicii

35.198,38

+ 40,00

35.238,38

- cheltuieli de capital

1.350,00

+ 25,00

1.375,00

2.

Cap. 57.02 - învățământ

- cheltuieli de personal

113.765,44

-221.00

113.544,44

77.672,85

+ 959,65

78.632,50

- cheltuieli materiale și servicii

30.359,95

- 959,65

29.400,30

- transferuri - burse

359,94

359,94

- cheltuieli de capital

> O',—s-r' Ti

5.372,70

\ -TA

-221,00

5.151,70

- mii lei - RON

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influențe +/-

Buget 2Q05 modificat

3.

Cap. 58.02 - Sănătate

3.691,00

-

3.691,00

- cheltuieli de personal

1.284,00

-

1.284,00

- cheltuieli materiale și servicii

2.232,00

-

2.232,00

- cheltuieli de capital

175,00

175,00

4.

Cap. 59.02 - Cultură, religie, activități sportive și de tineret

435,00

+ 28,50

463,50

- subvenții

350,00

350,00

- cheltuieli de capital

85,00

+ 28,50

113,50

5.

Cap. 60.02 - Asistență socială

12.588,60

- 1.620,14

10.968,46

- cheltuieli de personal

5.277,05

+ 389,00

5.666,05

- cheltuieli materiale și servicii

5.451,90

- 1.612,74

3.839,16

- subvenții

250,00

- 143,88

106,12

- transferuri

1.498,65

- 252,52

1.246,13

- cheltuieli de capital , din care

111,00

-

111,00

pe subcapitole:

Centre pilot de recup.minori cu h.

268,08

268,08

Cantina de ajutor social

5.311,00

- 1.677,38

3.633,62

Ajutor social

530,00

- 128,45

401,55

Drept.asist. personali

4.814,50

+ 550,00

5.364,50

Alte acțiuni

538,42

- 267,95

270,47

Centre de zi pt.asist.soc.

1.126,60

- 96,36

1.030,24

6.

Cap. 63.02 - Servicii de dezvoltare publică și locuințe

74.214,90

- 4.862,50

69.352,40

- cheltuieli materiale și servicii

20.692,00

-2.190,00

18.502,00

- subvenții

26.968,50

+ 1.627,50

28.596,00

- cheltuieli de capital ,din care

26.554,40

-4.300,00

22.254,40

pe subcapitole: Iluminat

7.520,00

+ 1.035,00

8.555,00

întreținere zone verzi

6.617,00

+ 350,00

6.967,00

Locuințe

3.465,00

+ 630,00

4.095,00

Rețele, centrale si puncte termice

34.174,20

+ 1.627,50

35.801,70

Alte acțiuni

22.438,70

- 8.505,00

13.933,70

7.

Cap. 64.02 - Mediu și ape

17.470,00

+ 325,00

17.795,00

- cheltuieli materiale și servicii

13.540,00

+ 1.000,00

14.540,00

- cheltuieli de capital

3.930,00

- 675,00

3.255,00

8.

Cap. 68.02 - Transporturi și comunicații

86.470,50

+ 4.835,00

91.305,50

- cheltuieli materiale și sepvicii^^'

X 45.400,00

+ 3.400,00

48.800,00

- subvenții

14.000,00

+ 1.530,00

15.530,00

- cheltuieli de capital /

, 27.070,50

- 95,00

26.975,50

- mii lei - RON

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influențe +/-

Buget 2005 modificat

9.

Cap. 72.02 - Alte acțiuni

440.05

-

440.05

- cheltuieli de personal

50,00

-

50,00

- cheltuieli materiale și servicii

191,05

-

191,05

cheltuieli de capital

199,00

-

199,00

10.

Cap. 76.02 - Fond pentru garantarea imprumuturilor

150.00

- 120,00

30,00

11.

Cap. 88.02 - Dobânzi aferente datoriei publice locale

1.009,00

- 534,00

475,00

12.

Cap. 90.02 - Rambursări

împrumuturi

5.350.00

- 3.450,00

1.900,00

13.

Cap. 95.02 - Fond rezervă

100.00

-

100,00

RECTIFICAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005 CU SUMA DE +135,00 MII LEI, PE

CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

DIRECTOR ECONOMIC

ec.OLIMPIA MOIGRĂDAN

li


ȘEF SERVICIU BUGET,


FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN- mii lei - RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influențe +/-

Buget 2005 modificat

VENITURI TOTAL

5.695,11

+135,00

5.830,11

1

Incasari din alte surse

670,00

670,00

2

Taxe speciale

630,00

-45,00

585,00

3

Depozite speciale pt.construcții de locuințe

2.700,00

+180,00

2.880,00

4

Fond de rulment

1.695,11

1.695,11

CHELTUIELI TOTALE

5.695,11

+135,00

5.830,11

1

ASISTENTA SOCIALA

400,00

400,00

-transferuri

400,00

400,00

2

SERVICII DE DEZVOLTARE PULICA SI LOCUINȚE

4.425,11

+ 180,00

4.605,11

-cheltuieli materiale

1.695,11

1.695,11

-cheltuieli de capital

2.730,00

+180,00

2.910,00

3

MEDIU SI APE

600,00

-45,00

555,00

-cheltuieli materiale

100,00

100,00

-cheltuieli de capital

500,00

-45,00

455,00

4

ALTE ACȚIUNI

270,00

270,00

-cheltuieli materiale

270,00

270,00

RECTIFICAREA BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2005 CU SUMA DE -7.002,48 MII LEI, PE

CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- mii lei - RON

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MOIGRADAN


ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN


Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

Buget 2005 modificat

TOTAL CHELTUIELI

15.203,00

-7.002,48

8.200,52

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.203,00

-7.002,48

8.200,52

Investiții ale instituțiilor publice

7.203,00

-7.002,48

200,52

Investiții ale regiilor autonome

8.000,00

-

8.000,00

1.

INVATAMANT

203,00

-2,48

200,52

Investiții ale instituțiilor publice

203,00

-2,48

200,52

2.

SANATATE

0

Investiții ale instituțiilor publice

0

3.

CULTURA

0

Investiții ale instituțiilor publice

0

4.

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

5.000,00

-5.000,00

0

Investiții ale instituțiilor publice

5.000,00

-5.000,00

0

5.

MEDIU SI APE

0

Investiții ale instituțiilor publice

0

6.

TRANSPORTURI SI

COMUNICAȚII , din care:

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

Investiții ale instituțiilor publice

2.000,00

-2.000,00

0

Investiții ale regiilor autonome

8.000,00

-

8.000,00

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MOIGRĂD$N


ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN


RECTIFICAREA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2005 CU SUMA DE -12.043,08 MII LEI,

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

DIRECTOR ECONOMIC,

X

ec.OLIMPIA MOIGRĂp^N


ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN- mii lei - RON

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

Buget 2005 modificat

VENITURI TOTALE

12.193,08

-12.043,08

150,00

Incasari din alte surse

50,00

-50,00

0

Venituri din fd.ext.neramb.

12.143,08

-11.993,08

150,00

CHELTUIELI TOTALE

12.193,08

-12.043,08

150,00

Autoritati publice

11.843,11

-11.693,1 1

150,00

Asistenta sociala

349,97

-349,97

0

MODIFICAREA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE ANUL 2005 CU SUMA DE__MII LEI,

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- mii lei - RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

Buget 2005 modificat

VENITURI TOTALE

8.070,24

-

8.070,24

Venituri proprii

7.720,24

7.720,24

Subvenții

350,00

350,00

CHELTUIELI TOTALE

8.070,24

8.070,24

Invatamant

7.620,24

7.620,24

Cultura

450,00

450,00

-Casa Municipala de Cultura

450,00

450,00

DIRECTOR ECONOMIC,ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa 6 la Hotararea nr.811/2005


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2(10$


NR. 82.665/445/23.11.2005

INV                   mii lei

Nominalizarea pe

obiective de investiții

(Data începerii - an/trim.

Nr. si data aprobării documentației de investiții)

Prevederi 2( vederi 2005

Total

din care:

Observații

Alte surse constituite potrivit legii

Obligațiuni municipale

Taxa apa

Taxa salubritate

Taxa pasunat

Buget de stat

Ordonanța

19/1994 HG

505/1998

Credite

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

1 ,j

TOTAL din care : obligațiuni municipale taxa de apa buget de stat taxa de salubritate credite taxa de pășune

Ordonanța 19/1994 si HG 505/1998

71.175,62

f

19 265,52

200,52

355,00

7.700,00

100,00

8.000,00

30,00

2 880,00

200,52

355,00

100,00

30,00

7.700,00

2.880,00

8.000,00

51.910,10

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

28.017,02

3.535,52

200,52

355,00

100,00

o.oo

0,00

2.880,00

0,00

24.481,50

B

LUCRĂRI NOI

17.932,90

9.525,00

0,00

0,00

0,00

25,00

7.700,00

0,00

1.800,00

8.407,90

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

SI ALTE CHELTUIELI

25.225,70

6.205,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

6.200,00

19.020,70

57,02

INVATAMANT

5.352,22

200,52

200,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.151,70

A

LUCRĂRI

LN CONTINUARE

3.958,52

200,52

200,52

0,00

o.ou

0,00

0,00

0,00

0,00

3.758,00

1

Colegiul Economic-Centr. Termica str. Deva HCL 416/2000; HCL 210/2001

31,41

1,41

1,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

execuție

a

2

Seminarul Teologic Oitodox -Centr. Tenn.

HCL 184/1999; HCL 63/2002

37,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

37,00

execuție

3

Grup Școlar Unirea -Centrala termica

HCL 184/1999; HCL 59/2002

214,97

44,97

44,9?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

execuție

4

Liceul Lucian Blaga -Centrala termica

HCL 62/2002

47,94

47,94

47,94

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

execuție

X

5

Școala Octavian Goga>Centrala termica

HCL 184/1999; HCL 61/2002

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

execuție

6

Școala nr. 12- Centrala ten mea

HCL 184/1999,.HCL 64/2002

35,48

5,48

5,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

30,00

execuție

7

Școala Onuifor Uhibu-Centrala termica

HCL 184/1999;

48,24

48,24

48,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

execuție

8

Giup Școlar aelectroteluuc-Centrala tenn

HCL 184/1999

152,49

52,49

52,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

execuție

9

LTE Sala de sport -Școala Ion Creanga HCL 362/2001

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

execuție

10

Liceul Nicolae Balcescu-modemizare sistem de incalzire

1.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.010,00

execuție

11

Extindere Liceu Romul Ladea

649,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

649,00

execuție

12

Liceu Nicolae Balcescu-reabilitare plansee

1.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.350,00

execuție

13

LTE Sala de spoit -Școala 1. Agarbiceanu

HCL 579/2001

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

execuție

B

LUCRĂRI NOI

979,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

979,20

1

Grădiniță nr. 29 - ascensor alimente

H.C.L. 416/2000

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

85,00

proiectare si

* ' execuție •     •     *       (

2

L.T.E. -Sala spoit la Colegiu National

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

proiectaie

George Cosbuc

3

Grup școlar forestier-centrala termica

170,0(1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

u,oo

170,00

proiectare, execuție

internat

4

Modernizare spatii invatamant la

50,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

execuție

Colegiul Emil Râcovita

5

Modernizare spatii invatamant la

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0»)

160,00

execuție

Colegiul George Cosbuc

6

Modernizare spatii invatamant la

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

execuție

Liceul Nicolae Balcescu

7

Modernizare spatii invatamant la

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

execuție

ocuiua ut. xx

8

L.T.E. sala de sport Liceu Lucian Blaga

- •

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

execuție

9

Modernizare Liceu Apacsai C.Janos

60,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

execuție

10

Modernizare C.T. Liceul de coregrafie (internat str. I. Maniu )

17930

o.oo

0,00

0,00

0,0o

0,00

0,00

0,00

0,00

179,20

pioiectaie si execuție

C

ALTE CHELTUIELI DE

INVESTIȚII

414,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414,50

1

S.F. Grădiniță nr. 29 - ascensor alimente

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

1,00

2

Expertize cenliale termice

H.C.L. 691/2004

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Consolidare Grup școlar P.T.T.R.

H.C.L. 579/2001

50,00

.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

execuție

4

Expertize clădiri scoli

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

55,00

5

S.F. L.T.E. Sala spoit Colegiu Nat.George Cosbuc - inclusiv studii gco, topo si PUD

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

6

S.F. Grup Scolai forestier-centrala termica internat

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.uo

0,00

4,00

7

S.F. L.T.E.sala de sport Liceu Lucian Blaga

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

8

S.F. Modernizare C.T. Liceul de coregrafie (internat str. I. Maniu )

19,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,50

9

S.F. Consolidare clădire Grup școlar economic, str. Memorandumului nr.22

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

10

Consolidare clădire Grup școlar economic, str.Memorandumului nr.22

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

11

S.F. Mansardare Liceu Apacsai C. Janos

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

12

DOTĂRI INDEPENDENTE

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

58.02

sanatate

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

LZZ

I.UCRARI IN CONTINUARE

145,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

145,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1

Pavilion polifunctional nr.l HCL 243/1998, HCL 141/1999

145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

145,00

execuție

L^

ACHIZIȚII DE BUNURI

30,001          0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

! *

DOTĂRI INDEPENDENTE

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

30.00

1

59.02

CULTURA

113,50

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

113,50

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

78,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,50

Page 4

1

Reabilitare iantana arteziana cu tritoni parcul Simion Bamutiu(H.C.L.4l 6/2000)

78,50

0,00

0,00

i).00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

K.Sn

execuție

B

LUCRĂRI NOI

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

1

Fantana arteziana loc joaca

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

proiectate

Parc Simion Baniutiu

si execuție

2

Conservare vestigii P-ta Unirii-concurs soluții

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 5.00

pioiectarc si execuție

63.02

Cap. 63.02.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA DE

LOCUINȚE

25.164,40

6.910,00

0,00

0,00

0,00

30,00

4.000,00

2.880,00

0,00

18.254,40

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

9.035,00

2.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 880,00

0,00

6 155,00

CONSILIUL LOCAL

6.885,00

2 880,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2 880,00

0,00

4 005,00

I

Construire bloc locuințe sociale

Calea Floresti nr.62

6.880,00

2.880,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2 880,00

0,001                 4 000,00

execuție

2

Garaj public suprateian P-ta M.Viteazu

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

elibeiaie teren

HCL 195/1997 ; HCL 555/2001

deviere cabl.etc

3

Reabilitare pasutn - alimentare cu apa

25,00

25,00

0,00

o,uo

0,00

25,00

0,00

0,0o

0,00

0,00

execuție

4

Incubator de afaceri in municipiul Cluj - Napoca

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare si execuție

5

Rampa handicapați

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

proiectare si execuție

6

Reamenajare obor. str. Hunedoarei f n.

HOL 683/20.09 2005

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare si execuție

7

Extindere imobil str. Albac nr. 15

HCL 476/28.06.2005

188,00

0,00

0,00

0,00

0,0o

0,00

0,00

1 «8,00

proiectare si execuție

8

Achiziționare si amplasare patinoar artificial mobil

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lu,00

pioiectaie

R.A.D.P.

980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

1

Modernizare WC public Parc S Bamutiu

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

proiecxtare si execuție

2

Modernizare WC public str.George Cosbuc

90,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

90,00

pioiectaie si execuție

3

Modernizare WC public P-ta Unirii

' 1 '

160,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

pioicctare si execuție

4

Modernizare WC public P-ta Flora

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.00

160,00

proiectare,execut ie

5

Modernizare WC public Expo Transilvania

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lu.oo

pioiectaie, execuție

6

Modernizare WC public str. Detunata

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

proiectai e,execuție

7

Extindere centru de tiatare si intretinere câini

10,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

pioiectaie, execuție

8

Patinoar artificial

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

220,00

proiectate,execuție x

9

Construire sere slr Bobalna

120,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

12o,oo

proiectare.execut ie

“J

Modernizare statie asfalt turnat

_

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

execuție

11

Introducere gaz la serele Becas

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

proiectare, execuție

R.A.T.

5.055,70

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

o.oo

0,00

1.055,70

1

Contorizare individuala la încălzire cu robineti termostatatti si repartitoare eloctronice de costuri pt. 876 apartamente

315,00

'l

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315,00

execuție

1

2

Post transformare 10/6kv, înlocuire trafo. 10/6 kv la CTZ Someș Nord

594,50

594,50

0,00

0,00

0,00

0,00

594,50

0,00

0,00

0,00

execuție

3

Instalație de degazare a apei in CTZ

860,00

860,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

860,00

o,uo

0,00

0,00

execuție

--

4

Modificare regim de funcționare cazan UAb de l OU Ucal/n

200,00

200,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

o,oo

execuție

5

Modernizare sistem de pompare CTZ

1.345,50

1 345,50

0,00

o.oo

0,00

o.oo

1.345,50

o,uo

0,00

o.oo

execuție

6

înlocuire arzatonre si automatizare in C.T.-uri

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

1 O0O.O0

0,ou

0,00

0,00

execuție

7

Racordare la CT Baba Novac a extindeiii clădirii Colegiului George Cosbuc

142,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,80

execuție

8

Stalii de hidrofoare

597,90

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

597,90

execuție

63.02. C

achiziții de bunuri

8.670,70

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0.00

0,00

8 665,70

CONSILIUL LOCAL

4.849,50

5,00

0,00

0,00

o.oo

5,00

0,00

0,00

0,00

4 844,50

' 1

Haita municipiului Cluj- Napoca

1.9X0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

1 9S0,00|p«>i«:<are

7

Consolidări imobile fond de stat

H.C.L. 243/1998 ; H.C.L. 34/1998

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

loO.OO

execuție

8

Dolari urbane

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

10

SF. Incubator de afaceri in municipiul

«0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cluj-Napoca

11

Achiziții corpuri si elemente de iluminat

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

public

12

S.F. Achiziționare si amplasare

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

patinoar artificial mobil

i

13

S.F., studii geo, lopo ptr. constr. A.N.L.

«0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 amplasamente inclusiv PUZ, PUD

14

S.F. Modernizare iluminat public

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

loo,0o|

15

Audit sistem de iluminat public

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.0o|

16

Studiu de culoare pentru rclatadizaie

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.OU

clădiri

22

S.F.Reabilitare pășuni - alimentare cu

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

apa

1

R.A.D.P. CLUJ

3.821,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,uo |           0,00

0,00

3X21,20

--------------------------------------------------------------------------------1

1

S.F..P.T. Modernizare W.C. public Parc Simion Bamutiu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

15,00

2

S.F..P.T. Modernizare W.C. public str. George Cosbuc

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

15,00

3

S.F..P.T. Modernizare W.C. public Str. Aurel Vlaicu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

15,00

4

S.F. Modernizare WC public P-ta Flora

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001 0.00

0,00

15,0o

5

S.F. Modernizare WC public Expo Transilvania

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

15,00

6

S.F..P.T.Modernizare WC public

str. Detunata

25,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

o.uo

25,00

7

S.F., P.T. Extindere centru penuu întreținere câini

20,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

20,00


1

Montare C.T.-uri de bloc

2.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150,00

execuție

B jLUCRARl NOI                                |              7.458,701      4.025,0Ci|                0,001         0,00

0,001          25,00

4.000,001           0,001              0,001                  3.433,7o|

rz:

CONSILIUL LOCAL

1.423,001          25,Oo|                 0,00

0,00

0,00|            2 5,001              <>,<><>|              11,11111                  0,001                       1398,0<)|

1

Modernizai ca si extuideiea iluminatului public (H.C.L.362/2001 ; H.C.L. 217/2002)

1.000,00

o.oo

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

execuție

2

Viabilizare Dealu Lombului

10,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

piuiecLue •

S.F. Copertina capela Cimitir central


2,50


0,00


0,00


J,00


0,00


0,00


0,00


0,00


o.oo17

Consolidare teren cunitir Cnsan

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
18

Reabilitare drenuri si stabilizare versant Dealul Cetatuia-str.Dragalina.

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo19

S.F.Reabilitare drenuri si stabilizare Dealul Cetatuia-str.Dragalina.

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


20

S.F. Rearnenajare obor. str. Hunedoarei f.n.

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
21

S.F.Extindere imobil str.Albac nr.15

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,008

S.F., P.T. InUoduccre gaz sere Becas

16,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,001 0,00

0,00

I6,o0

9

S.F. Patinoar artificial

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|           o.oo

0,00

20,00

10

S.F. Construire sere str. Bobalna

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

30,00

»

Dolari independente

3.635,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ] 0.00

0,00

3 635,20

64,02

Mediu si ape

3.710,00

455,00

0,00

355,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 255,00

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.705,00

455,00

0,00

355,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.250,0o|

1

Reabilitare sisL scurgere, ape de suprafața Dambu Rotund H.C.L. 243/1998 ; HCL 38/1999

355,00

355,00

0,00

355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

execuție2

Amenajare puncte gospodărești HCL 195/1997 ; HCL 555/2001

150,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

O.oo

50,00

execuție

3

Pasivizare rampa deseuii Pata Ral Realizare soluție ecologica de neutralizare a deșeurilor urbane

H.C.L.120/1996 ;H.C.L. 443/1999

3.200,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

o.oo

0,00

3.200,00

execut ie

■ ■ i

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1

1

Studii si avize pentru amenajate puncte gospodaresi

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

| 60.02

ASISTENTA SOCIALA

111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111,00

1

CANTINA DE AJUTOR

SOCIAL

111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111,00

B

LUCRĂRI NOI

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

-

1

Racordarea la rețeaua de gaz metan

HCL 416/2000

10,00

0,00

n

lo.oo

proiectare

c

l

ACHIZIȚII

101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

o,oo|

0,00

101,oo|

I

SF Racordarea la rețeaua de gaz metan

HOL -116/2000

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

o,ou|

0,00

1,00

Dotai î independente

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

o.oo

0,00

0,00

100,0o|

51.02

AUTOR1TATI

PUBLICE

1.375,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo

1.375.00

A I Lucrări in continuare

57S.ou|

1

Introducere încălzire centrala in clădirea primăriei

575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575,00

execuție

c

Achiziții de buhuri

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

_____

1

Concurs de idei ( soluții) pentru reconversia funcționala a imobilului din P-ta Unirii nr.l

7,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,20

execuție

r •

Dotau independente

792,80

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

792,K0

zzzn

72.02

ALTE ACȚIUNI APARARE CIVILA

199,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

199,00

LUCRĂRI NOI

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

1

1

Amenajare rampe pe iau! Someș pentru

75,00

0,00

0,oo

O.oo

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

75,00

proiectare si

alim. cu apa a autospec.( H.C.L.579/2001 )

execuție

C ACHIZIȚII

1

S.F. Amenajare rampe pe râul Soi nes pentni alim cu apa a autospecialelor

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

25.00

Dotări independente

99,00

0,00

•0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

1

68 02

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

34.975,50

11.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.700,00

0,00

8.000,00

23.275,50

A

Lucrări in continuare

10.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U,00

0,00

0,00

10 520,00

1

1

Mod. Str.Pasteur

H.C.L.76/1995 ; H.C.L.65/27.01.2000

960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960,00

execuție

2

Mod. Str. Intre Lacuri si Mureșului

H.C.L. 195/1997 ;Ac. MF 932/1997

650,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

h $0,0<>

execuție

3

Modernizare str. Plevnei

H.C.L. 195/1997 ; H.C.L. 281/1998

1.000,00

u,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

o.oo

1 000,00

execuție

4

Reabilitare drum capal str. Brancusi Colonia Borhanci (HCL 62/2000)

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,o»)

0,00

450,00

execuție

5

Modernizare str. Dunării

H.C.L. 184/1999 ; H.C.L.63 /2000

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

execuție

6

îmbunătățire circulație auto pe Calea

Turzii -sensuri giratorii H.C.L. 579/2001

2.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 575,00

execuție

7

Modernizate sti. F-cn de chibrituri

H.C.L. 184/1999 ; H.C.L. 68/2000

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0o

o.oo

0,00

o.oo

25o,0o

execut te

8

Mod. Str. Maramureșului

( H.C.L 195/1997 ;H.C.L.416/1998 si H.C.L.

522/2000)

3.500,00

---—

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

execuție

9

Modernizare sti. Venus

H.C.L. 184/1999 , H.C.L. 67/2000

610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

610,00

execuție

10

Mod. Str. Gruia

H.C.L. 184/1996 ,H.C.L. 443/1999

220,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

220.00

execuție

11

Extindere semaforizare in intersecta si treceri de pietoni(H C.L. 184/99)

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

5,00

execut ie

g   1 Lucruri noi

9.37S,Oo|      5.500,00

o,oo|         o,oo|         o,oo|          0,00

3.70O,Oo|          0,0o|         I.X00,0o|                3x75,oo|

|Consilil local

6.575,00

3.700,0o|                 O,Oo|          0,0o|          0,0o|           O,Oo|       3 7OO,Oo|           0,0o|              O,Oo|                  2 K?S,|><||

1

Reabilitare poduri conform

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

proiectare, execuție

H.C.L. 482/2003 pentru 31 de obiective

2

Modernizare străzi conform

H.C.L. 482/2003 pentru 19 obiective

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

execuție parțiala

3

Realizarea sisL coordonat de semnaliz. cu unda verde pe princip, axe de travers

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

execuție

4

Amenajare de alveole pentru stătu

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 execuție

RATUC

1

L

L

L

1

1

1

1

1

5

Centura de ocolire sector B-dul Muncii

3.700,00

3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L

3.700,00

L J

0,00

_

0,00

0,00

execuție

6

Modernizare sistem semaforizare

350,00

i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

execuție

_

RATUC

2.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

1.000,00

1

Alimentare cu gaz a secției de tramvaie si modernizarea centralei termice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 [execuție

2

Modernizarea ac t ion arii electrice la 10 tramvaie prin montare de choppere

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

1.000,0o|executie

3

Reabilitare linie de tramvai

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

0,0o|exe<a*l»e

c ACHIZIȚII DE BUNURI

C

Consiliul local

280,50

o,oo|                   0,11(1

o,oo|            <>,<»<>|              0,00

<1,011

0,00

0,00

280,50

1

S.F. pentru reabilitare podui î con fonii

n.c.u mbz/zuvj-ji puciuri

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2

S.F. Imbunatatirea circulației pe B-dul N. Titulescu- sensuri giratorii

0,50

0,00

0,00

o.oo

0,00

o,Ot)

0,00

O.oo

0,00

0,50

3

SE amenajare de alveole pentru stătu RATUC

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00


4

SF Centura de ocolire sector B-dul Muncii

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0o

0,00

0,00

0,00

i oo,oo

5

S.F. Pod str. Scortai ilor

40,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,o0

40,CKj|

[RATUC^^l^^jDoțarMndependențe^


PRIMAR EMIL BOCDIRECTOR ECOnBXIK? OLIMPIA MOIGRADAN

/ ''/


DIRECTOR TEHNIC


i i/