Hotărârea nr. 81/2005

Hotărârea 81/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă familială P+E Colonia Becas.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Locuință familială P+E Colonia Becaș

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuință familială P+E - Colonia Becaș. proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7066/431/01.02.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuință familială P+E - Colonia Becaș. beneficiar Burduja Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 74412/ 4724/ 18.11.2004 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -          Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință

familială P+E - Colonia Becaș, beneficiar Burduja Mihai, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, amplasarea la 4,2 m. de la stradă 2,0 m. de la limita posterioară, regimul de înălțime max. P+E, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 22,88% și C.U.T. = 0,23 ADC., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 74412/ 4724/ 18.11.2004.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

. Mircea Jorj

Nr. 81 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)