Hotărârea nr. 803/2005

Hotărârea 803/2005 - Aprobarea P.U.D. Magazin piese auto si birouri – S.C. Auto Dias SRL, Calea Turzii nr. 195.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Magazin piese auto și birouri - S.C. Auto Dias S.R.L. Calea Turzii nr. 195

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D Magazin piese auto și birouri pe Calea Turzii nr. 195 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79053 din 15.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu - Magazin piese auto și birouri -pe Calea Turzii nr. 195, beneficiar; S.C. Auto Dias S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 49264/5580 din 14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - Magazin piese auto și


birouri -pe Calea Turzii nr. 195, beneficiar; S.C. Auto Dias S.R.L. prin care se reglementează amplasarea construcției Ia 27,00 m. de axul străzii, accesul auto în incintă pe o alee de 5,50 m. trasată pe parcelele de la nr. 195 și 197 cu acordul proprietarului vecin, parcarea pentru 14 mașini în spatele parcelei, amenajarea incintei, regim de înălțime D+P+2E, POT=25,% și CUT= 0,65.

Art. 2. - Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 49264/5580 din 14.07.2005.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.                                                 \

PREȘEDINTE

Jr. Ovidiu, Lai

.CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului,

\ Jr. Mircea Joiu

Nr. 803 din 22 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)