Hotărârea nr. 80/2005

Hotărârea 80/2005 - Aprobarea P.U.D. Imobil de locuinte si birouri S+P+10E, str. Govora f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Imobil de locuințe și birouri S+P+10E Strada Govora f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.l). Imobil de locuințe și birouri - strada Govora f.nr., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 6192/431/27.01.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Imobil de locuințe și birouri - strada Govora f.nr. beneficiari Gaga Marius și Berari Cătălin.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 77021/ 4754/ 43/ 25.11.2004, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Imobil de locuințe și

birouri - strada Govora f.nr. beneficiari Gaga Marius și Berari Cătălin, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, regimul de înălțime S+P+10E, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 18.6% și C.U.T. = 2,23 ADC., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 77021/ 4754/43/25.11.2004.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DEyȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila


Nr. 80 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)