Hotărârea nr. 796/2005

Hotărârea 796/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru sediu birouri, atelier montat parbrize, spălătorie auto, magazin prezentare, str. T. Mihaly nr. 23.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru sediu birouri, atelier montat parbrize, spălătorie auto, magazin prezentare, str. T. Mihaly nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru sediu birouri, atelier montat parbrize, spălătorie auto, magazin prezentare, str. T. Mihaly nr.23 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78666/ 43/ 08.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru sediu birouri, atelier montat parbrize, spălătorie auto, magazin prezentare, str. Teodor Mihaly nr. 23;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 64999/ 5804/ 22.09.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru sediu birouri, atelier montat parbrize, spălătorie auto, magazin prezentare, str. Teodor Mihaly nr. 23, beneficiar SC RAFA SRL, prin care se reglementează amplasarea unei construcții parter -servicii/comerț, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 64999/ 5804/22.09.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 796 din 22 noiembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)