Hotărârea nr. 795/2005

Hotărârea 795/2005 - Aprobarea Planului de fluidizare a traficului în zona centrală protejată din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de fluidizare a traficului în zona centrală protejată din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea "Studiu de circulație pentru municipiul Cluj-Napoca, faza B 1- Analiza circulației actuale, subfaza B2.I.- Planul de fluidizare a circulației in zona protejată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76805 / 01.11.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea Planului de fluidizare a circulației in zona protejată -etapa 1"

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f' și "g" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă "Studiul de circulație pentru municipiul Cluj-Napoca, faza B 1-Analiza circulației actuale, subfaza B2.1.- Planul de fluidizare a circulației in zona protejată", pentru care s-a emis avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism nr. 5904/20.10.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și Direcția tehnică.

Nr. 795 din 22 noiembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)