Hotărârea nr. 794/2005

Hotărârea 794/2005 - Mandatarea Primarului de către Consiliul local pentru constituirea unei comisii, în vederea delegării dreptului de administrare al Consiliului local asupra unitătilor scolare preuniversitare de stat, către consiliile de administrare ale acestora.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Primarului de către Consiliul local pentru constituirea unei comisii, în vederea delegării dreptului de administrare al Consiliului local asupra unităților școlare preuniversitare de stat, către consiliile de administrație ale acestora.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului de către Consiliul local pentru constituirea unei comisii, în vederea delegării dreptului de administrare al Consiliului local asupra unităților școlare preuniversitare de stat, către consiliile de administrație ale acestora-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.4281/452/16.11.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune mandatarea Primarului de către Consiliul local pentru constituirea unei comisii, în vederea delegării dreptului de administrare al Consiliului local asupra unităților școlare preuniversitare de stat, către consiliile de administrație ale acestora;

Ținând cont de prevederile Legii învățământului nr.84/1995, republicată, modificată și completată prin Legea nr.354/2004, ale HG nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitare de stat;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al. 2 lit.h si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTI

Art.l. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Npoca de către Consiliul local pentru constituirea unei comisii, în vederea delegării dreptului de administrare al Consiliului local asupra unităților școlare preuniversitare de stat, către consiliile de administrație ale acestora. în conformitate cu prevederile legislative.

Art.2 Predarea -preluarea patrimoniului se face pe bază de protocol de predare-preluare, semnat de noul director al școlii, ca președinte al consiliului de administrație al acesteia, pe de o parte, și ordonatorul principal de credite și vechiul director al școlii, pe de altă parte.

Art.3 Predarea-preluarea bazei materiale se face prin inventarierea patrimoniului și a documentelor justificative de existență a acesteia.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția fondului imobiliar de stat, Direcția economică și Serviciul juridic contencios.                                                           \


PRE                INȚÂ,

jr.O                  dean


Nr.794 din 22 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)