Hotărârea nr. 788/2005

Hotărârea 788/2005 - Încheierea unui act aditional (prelungirea termenului de realizare a constructiei).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional (prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.39495/'02.06.2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76457 din 31.10.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 39495/02.06.2004, privind prelungirea termenului de realizare a construcției;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 39495/02.06.2004, încheiat în baza Hotărârii nr.465/2004, în vederea relizării unor locuințe, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Nr. 788 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Sc