Hotărârea nr. 786/2005

Hotărârea 786/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 796/2004 (precizare CF si nr. topo. si insusirea Tabelului cu miscarea parcelelor si plan de parcelare).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.796/2004.

(precizare CF și nr.topo. și însușirea Tabelului cu mișcarea parcelelor și plan de parcelare.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr.796/2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77050 din 02.11.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.796/2004, respectiv, însușirea Tabelului cu mișcarea parcelelor și plan de parcelare;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată, ale Legii nr.453/200I și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Hotărârea nr.796/2004, astfel:

“Terenul în suprafață de 10.000 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Detunata f.n., este înscris în CF.nr.27471, cu nr. topo.23139/1/2/1/1/1/2.

Se însușesc Tabelul cu mișcarea parcelelor și planul de parcelare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Nr. 786 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)jr.Mircea jorj