Hotărârea nr. 785/2005

Hotărârea 785/2005 - Concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piata Flora f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Flora f.n..

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Flora f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74261 din 21.10.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Flora f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 84 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Flora f.n., înscris în CF nr. 139242 cu nr. topo.23296/2, teren aferent spațiului comercial existent în favoarea SC “Max Consulting” SRL.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesiune se stabilește la suma de 60 EURO/mp.

Art.3. Se revocă Hotărârea nr.635/2000.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 785 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)