Hotărârea nr. 783/2005

Hotărârea 783/2005 - Unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 34/1998.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 34/1998

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70.790 din 06.10.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propun spre aprobare, pentru anul 2006, liniile prioritare de subvenționare în domeniul asistentei sociale;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 și ale HG nr. nr. 942/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, pentru anul 2006, următoarele linii prioritare de subvenționare în domeniul asistenței sociale:

  • 1. persoane vârstnice;

  • 2. persoane aflate în situații de dificultate, persoane fără adăpost, dar cu prioritate persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

  • 3. reinserția socială și profesională a persoanelor cu handicap;

  • 4. persoane victime ale violenței în familie;

  • 5. persoane toxicodependente sau victime ale traficului de persoane.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de evaluare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și Serviciul protecție socială.


Nr. 783 din 8 noiembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Președint/jde ședință,

Păunei Tișe .......M

CQntrasemneaza:

Secretarul municipiului, ircea Jtfrj—