Hotărârea nr. 777/2005

Hotărârea 777/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă P+E, str. Tractoristilor nr. 23.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință P+E strada Tractoriștilor nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuință P+E pe strada Tractoriștilor nr. 23, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76833 din 01.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu - Locuință P+E pe strada Tractoriștilor nr. 23, beneficiar; Bene Marius;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 37115/5423 din 02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - Locuință P+E pe strada Tractoriștilor nr. 23, beneficiar; Bene Marius prin care se reglementează amplasarea construcției retrasă la 4,0 m. față de strada Tractoriștilor regularizată și 1,90 m. față de limita posterioară, accesul din strada Tractoriștilor, parcarea în incintă, amenajarea incintei, regim de înălțime P+E, POT=17,% și CUT= 0,32.

Art. 2. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 37115/5423 din 02.06.2005.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Sec


Nr. 777 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)