Hotărârea nr. 776/2005

Hotărârea 776/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale, D+P+E si P+E+M, str. E. Ionesco nr. 48 A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE pl ivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, I)+P+E și P+E+M, str. E. Ionesco nr. 48A

Consiliu', local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, D+P+E la D+P+E+.M, str. E. Ionesco nr. 48A - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.70459/ 43 /31.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale. D+P+E la D+P+E+M, str. E. Ionesco nr. 48A;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 45005/ 5507/30.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe familiale, cu regim de înălțime D+P+E la D+P+E+M, str. E. Ionesco, beneficiari Dânșoreanu Mihaela și asociații, în corelare cu documentația anterior întocmită pe zona adiacentă la str. E. Ionesco. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 45005/ 5507/30.06.2005.

Art. 2.

urbanism


- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

PREȘEJPINT

ANr. 776 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)