Hotărârea nr. 775/2005

Hotărârea 775/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+E, str. E. Ionesco f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+E, str. E. lonesco f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+E, str. E. lonesco f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75903/ 43 / 27.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+E, str. E. lonesco f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 30532/ 5341/ 18.05.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, D+P+E, str. E. lonesco f.n., beneficiari Vanea Ana și asociații, prin care se reglementează amplasarea de construcții pentru locuințe, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 30532/ 5341/18.05.2005.

Art. 2.

urbanism.


- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

Nr. 775 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)