Hotărârea nr. 774/2005

Hotărârea 774/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, S+P+M, str. Câmpului nr. 210.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, S+P+M, str.C âmpului nr. 210

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, S+P+M, str.Câmpului nr.210 - proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr. 75861/ 43 / 27.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, S+P+M, str. Câmpului nr.210.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 66528/ 5853/ 06.10.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, S+P+M, str. Câmpului nr. 210, beneficiar GOCAN N'UTU prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuință, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 66528/ 5853/06.10.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 774 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)