Hotărârea nr. 773/2005

Hotărârea 773/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+M, str. Orastie nr. 234.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+M, str.Orăștiei nr. 234

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+M, str.Orăștiei nr. 234 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.75874/ 43 / 27.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D-P+M, str.Orăștiei nr. 234

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 681 OU 5858/ 06.10.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, D+P+M, str.Orăștiei nr. 234, beneficiar Copaciu Petru prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuință, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 68101/ 5858 06.10.2005.

Art. 2, urbanism.


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

Nr. 773 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Mircea Jorj