Hotărârea nr. 772/2005

Hotărârea 772/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+1E, str. Al. Vaida Voievod-prelungire.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+1E, str. Al. Vaida Voivod-prelungire

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+1E, str.Al. Vaida Voivod - prelungire - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.75880/ 43 / 27.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D-P-rlE, str.Al. Vaida Voivod-prelungire ;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 68101/ 5858/ 06.10.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, D+P+1E, str. Al. Vaida Voivod-prelungire, beneficiar Chelaru loan Stelian, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuință, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 65754/ 5831/06.10.2005.