Hotărârea nr. 77/2005

Hotărârea 77/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte familiale D+P+M, str. Odobesti nr. 14-16.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe familiale D+P+M Strada Odobești nr. 14-16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuințe familiale, D+P+M, str. Odobești nr. 14- 16, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 9039/431/ 09.02.2005 al Direcției urbanism prin care propuneaprobarea P.U.D. - Locuințe familiale D+P+M, Strada Odobești nr. 14-16- beneficiari Burzo Ioan, Ciupei Marius și asociații.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 3912/ 46833/ 08.07.2003, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale,

D+P+M, str. Odobești nr. 14- 16 - beneficiari Burzo Ioan, Ciupei Marius și asociații, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, regimul de aliniere, regimul de înălțime D+P+M, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 25% și C.U.T. = 0,7 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 3912/ 46833/ 08.07.2003.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


CONTRASEMNEAZĂ:

Secijetarul municipiului,

Jr. Mircea Jori\

Nr. 77 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)