Hotărârea nr. 769/2005

Hotărârea 769/2005 - Suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata către dl. Szoverdffy Gheorghe a sumei de 13.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Civile nr. 399/A/2005 a Cutii de Apel Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către dl.Szoverdffy Gheorghe a sumei de 13.000 lei (RON), reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Civile nr. 399 / A / 2005 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către dl.Szoverdffy Gheorghe a sumei de 13.000 lei (RON). reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Civile nr. 399 / A / 2005 a Curții de Apel Cluj -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61225 / 303 / 25.10.2005 al Serviciului Juridic-Contencios privind plata cheltuielilor de judecată în cauza în contra reclamantului Szoverdffy Gheorghe. conform Deciziei Civile nr. 399 / A / 2005 a Curții de Apel Cluj;

Reținând prevederile art. 274 Cod procedură civilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 și 46 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către dl.Szoverdffy Gheorghe a sumei de 13.000 lei (RON), reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Civile nr. 399 / A / 2005 a Curții de Apel Cluj.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.Nr. 769 din 8 noiembrie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)