Hotărârea nr. 768/2005

Hotărârea 768/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 241/2005 (aprobarea modificării Regulamentului de functionare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 241/2005

(aprobarea modificării Regulamentului de funcționare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 241/2005 (modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca)- proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.73.247 din 18.10.2005 al Biroului domenii cimitire prin care se propune modificarea hotărârii nr. 241/2005. (modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca).

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art.38. alin.2. lit ”f' și 46 din Legea nr. 215'2001 a administrație publice locale

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Regulamentului de funcționarea a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca. prin adăugarea la capitolul VIII, art.34 a următoarelor aliniate:

“Alin.I. Persoanele în vârstă de peste 75 de ani. care nu au urmași cu vocație succesorală (fapt demonstrat prin declarație notarială), pot să achite în avans taxa de rcconcesionare pe o perioadă de 7 ani de la data expirării concesiunii, cu condiția ca până la expirarea concesiunii să fie un interval de timp mai mic de 7 ani.

Alin. 2. 1 ’ersoanele care nu au vocație succesorală față de concesionarul decedat pentru reconcesionarea unui anumit loc de veci, pe baza unei cereri cu expunerea motivelor pentru care solicită aceasta, vor putea plăti taxa de rcconcesionare a locului de veci solicitat pe o perioadă de 7 ani fără a deveni titulari cu drepturi depline ai concesiunii locului de veci, reconcesionarea facându-se din motive sentimentale și umanitare.

Alin. 3. l axa de reconcesionare de perioade de 7 ani se va achita conform tarifelor aprobate prin hotărâri ale consiliului local la data plății, diminuată proporțional cu perioada reconcesionată".

Art.lI. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 241/2005 rămân neschimbate.

Art.lII. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică-Biroul domenii cimitire.Nr.768 din 8 noiembrie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)