Hotărârea nr. 766/2005

Hotărârea 766/2005 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind vanzarea unor spatii cu alta destinație in baza Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința ordinara. Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituita in baza Legii nr.550/2002 si a Hotărârii nr.858/2004 privind vanzarea spatiilor cu alta destinație - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol,

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la negocierea vanzarii unor spatii cu alta destinație pentru care exista sentinte definitive si irevocabile care stabilesc prețul minim de negociere precum si pentru alte spatii care îndeplinesc condițiile de vanzare prevăzute de Legea nr.550/2002;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba vanzarea prin negociere directa a următoarelor spatii:

1 . TOMA LUCENTIO FULVIUS .prețul conform raportului de evaluare este 45.200RON (452.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 49.500 RON (495.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.34, ap.8A suprafața utila 21,34 mp. suprafața desfasurata 27,03 mp.,cota indiviza teren 5 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

2. S.C. DEMY COMiMPEX S.R.L., reprezentat prin Peter Jozsef Demeter, prețul conform raportului de evaluare este 155.000 RON (1.550.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 175.000 RON ( 1.750.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 50% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Paris nr.41-43 , suprafața utila 60,45 mp., suprafața desfasurata 72,24 mp.,teren in cota indiviza 65 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.Nr7o6 din 8 noiembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)