Hotărârea nr. 763/2005

Hotărârea 763/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 133/2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 6-8.


CONSILII L LOCAL AL Ml NICIPILH I

CLIJNAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr 133/03 08.2000, pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.6-8.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 133/03.08.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.6-8, detinut de SC CÂRLIONȚ SRL — proiect din inițiativa primarului și a consilierilor : Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric , Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1934 din 0111.2005, al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 133/03.08.2000, detinut de SC CÂRLIONȚ SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr.6-8, în suprafață de 92,36 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 133/03.08.2000, detinut de SC CÂRLIONȚ SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.6-8, în suprafață de 92,36 mp., cu o cota de asociere de 1950 RON/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de coafor, frizerie, manichiura.

ART.2 - Termenul asocierii este până la vanzarea spațiului in baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de 2 ani cu începere de la 26.07.2005 pana la 26.07.2007. Contractul inceteaza de drept la data vanzarii spațiului in baza Legii nr. 550/2002.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de

stat și Direcția economica.


Nr. 763 din 8 noiembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)