Hotărârea nr. 761/2005

Hotărârea 761/2005 - Prerlungirea contractului de asociere nr. 135/2000, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8.


CONSILILL LOCAL AL MVMCIPIVLl I

z—■  ■ w     * r»z^z~’ *

v i.i J-.iArvi A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr 135/03.08.2000, pentru spațiu! cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Baba-Novac nr.8

Consiliul local a! municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 135/03.08.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca. str.Baba-Novac nr.8, detinut de SC SAGONA IMPEX SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu. Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1936 din 01.11.2005, al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 135/03.08.2000, detinut de SC SAGONA IMPEX SRL. privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Baba-Novac nr.8, în suprafață de 12,30 mp.,

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 135/03.08.2000, detinut de SC SAGONA IMPEX SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Baba-Novac nr.8, în suprafață de 12,30 mp., cu o cota de asociere de 450 RON/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de ceasornicărie si bijuterie.

ART.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării in baza Legii nr. 10/2001, dar nu mai mult de 2 ani cu începere de la 26.07.2005 pana la 26.07.2007. Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.


Nr. 761 din 8 noiembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)